นางเล็ดนางลอด ทางรอดของชุมชน

This Entry has been submitted.

นางเล็ดนางลอด ทางรอดของชุมชน

ขอนแก่น, Thailandมัญจาคีรี, Thailand
Year Founded:
2556
Organization type: 
รูปแบบผสม
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

นางเล็ดนางลอด ทางรอดของชุมชน คือ การนำข้าวเหนียวของชาวอีสานพัฒนาผ่านเส้นทางตามวิถีชีวิตมาใช้เป็นกลวิธีในการพัฒนาชุมชน จากขนมโบราณ นางเล็ด สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ ผลิตจากข้าวกล้องปลอดสารพิษผสมสมุนไพร น้ำมันที่เหลิือทอดถูกทำเป็นพลังงานไบโอดีเซล นี่คือทางรอดแห่งความยั่งยืนของชุมชน

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ชุมชนบ้านหนองหญ้งข้าวนก ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ด้วยการประชาคมชุมชน พบว่า เป็นชุมชนเกษตร ทำให้มีปัญหา คือ พบสารเคมีในกระแสเลือดและการใช้สารเคมีในการเกษตรจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายจึงสูง เพราะพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักมีรายได้จากการขายข้าวเหนียวเปลือกเป็นหลัก รายได้จึงไม่มั่นคงนัก ทั้งจากความเสี่ยงด้านราคา ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วมทุกปี สลับกับแล้งบาง) การเมือง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านไม่ดีนัก ส่งผลต่อสุขภาพเป็นทอดๆตามา รวมทั้งปัญหาความเข็มแข็งความชุมชน คือ มีการรวมกลุ่มการทำธุรกิจของชุมชนในหลายครั้งแต่ล้มเหลว เช่น กลุ่มทำไม้กวาด โรงเพาะเห็ด เพราะการจัดการที่ดี และมักพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

แบ่งการแก้ไขเป็น 5 ระยะ คือ -ระยะหว่านกล้าหว่านความรู้ เน้นให้ทักษะความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีการรวมกลุ่มตามแบบสหกรณ์ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ -ระยะเก็บออม ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน เน้นการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย รับรู้สภาพการเงินของตน -ระยะส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ โดยใช้มูลสัตว์ทำเป็นสารอินทรีย์อัดเม็ดทำได้ใช้เอง ลดรายจ่าย ลดปริมาณสารเคมีในธรรมชาติและกระเเสดลงด้วย -ระยะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว เน้นการสร้างรายได้ โดยใช้ทักษะของชาวบ้านเองในการทำนางเล็ดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า พัฒนามาเป็น่ขนมเพื่อสุขภาพ (ผสมสมุนไพรอัญชัน ใบเตย) สามารถจำหน่ายได้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และสามารถนำน้ำมันที่ทอดซ้ำมาทำเป็นพลังงานไบโอดีเซล -ระยะถอดบทเรียน ส่งเริมให้ได้แลกเปลี่ยนอุปสรรค และจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ชุมชน
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

การนำข้าวเหนียวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดชุมชน โดยใช้ทักษะการทำนาเล็ดเดิมของชาวบ้าน ผ่านกิจกรรมที่จับต้องได้ เ็ป็นรูปธรรม ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ชัดเจน โดยจุดมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ่านวิถีชีวิตชุมชน คือตั้งแต่การให้ความรู้ ส่งเสิรมการทำบัญชีครัวเรือน การออม การปลูกข้าวปลอดสารพิษ การแปรรูป การจัดจำหน่าย โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีเทคนิควิธีที่สอดแทรกไว้เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน คือ เพิ่มทักษะความรู้ สร้างความยั่งยืนทางการเงินจากการทำบัญชีครัวเรีือน การออม จากนั้นเข้าสู่การแก้ไขปัญหาทางการเกษตรซึ่ำงนำมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สารอินทรีย์แทนสารเคมีลดราจ่าย ลดการตกค้าง ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมขนสุขภาพแปรรูปจากข้าวเหนียว สร้างอาชีพรายได้ และต่อยอดทางธุรกิจชุมชนได้อย่างย่ังยืน

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน Innovation : โดยขนมนางเล็ด เป็ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจา่กความรู้เดิมของชาวบ้านที่จะได้รับดการส่งเสริมต่อยอดเป็นรายได้และอาชีพในระยะยาว เนื่องจากตลาดการบริโภคมีจำนวนมาก โดยเป้นการนำเอามาเป็นกลวิธีในการดึงชาวบ้านมาทำทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการให้ทักษะความรู้ การส่งเสริมการทำบัญชีคัรวเรือ การออม การปลูกข้าวปลอดสารเคมี ลดค่าใช้จ่าย และลดสารเคมีในธรรมชาติได้ด้วยการทำสารอินทรีย์จากมูลสัตว์และธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าขนมนางเล็ดจะเป็นผลลัพธ์ที่ดึงชาวบ้านมาผ้่านกิจกรรมในแต่ละระยะจนชาวบ้านได้รับผลกระทบทางบวกตามวิถีชีวิตสู่การขยายเป้นธุรกิจชุมชนในหลายด้าน ทั้งด้านการเกษตร อาชีพ และสุขภาพ Social Impact : การดำเนินงานนั้นจะส่งผลกระทบทัั้้้งในระดับบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เพราะจะต้องบูรการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยชาวบ้าจะได้ผลกระทบมากที่สุด ซึ่งเป้นกลุ่มเป้าหมาย ตจะทำให้วิถีชีวิตที่เป้นปัยหาถูกเปลี่ยนแปลง คือ ด้านกาีรเกษตรจะเป้นเกษตรอินทรีย์ ได้ผลิตข้าว สู่การแปรูป เป้นอาชีพ รายได้ที่ชาวบ้านไม่เคยทำ บัญชีคัรวและการออมจะเป้นมิติที่ส่งเสริมให้ชาาวบ้านเกิดกระแสทางการเงินที่ฟุ่มเฟือยลดลง ภาครัฐจะต้องเข้าม่เป้นผู้แนะนำชาวบ้านโดยเอกชนในชุมชนร่วมกันสนับสนุน ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะสามารถวัดได้จากผลลัพธืที่เป้นรูปธรรมในแง่ผลิตภัณฑ์ที่แตะต้องได้และส่งผลต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิตในแต่ระดับของกิจกรรมที่วางไว้ ทีไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงทางความรู้ร์เท่านั้น แต่สามารถวัดได้ตามพฤติกรรมมศาสตที่สมบูณณ์ 3 ด้าน คือ ความรู้ นิสัย ทักษะ ทั้งเป้าหมายทางการเกษตร สุขภาพ อาชีพ และคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ผลกระทบทางด้านสังคมจึงจะเกิดขึ้นมากในด้านนี้ โดยสรุปแล้วนั้นผลกระทบทางสังคม จะเป้นจุดเปลี่ยนตามวิถีชีวิตที่จะทำให้ชุมชนคิดแนวคิดเพื่อพัฒนาไปเรื่อยที่จะสามารถดำรงธุรกิจขนมนางเล็ดให้ได้ ผ่านกระบวนที่จะได้มาซึ่งขนมนางเล็ดของชุมชน (สาเหตุที่ชาวบ้านเลือกขนมนางเล็ดคือ ชาวบ้านมีทักษธเดิม ทำง่าย ขายง่าย และกำไรดี) และจุดเปลี่ยนแปลงอีกอย่าง คือ น้ำมันทีททอดซ้ำจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานทดแทนทางเลือก (ไบโอดีเซล)โดยที่ชาวบ้านไม่มีทักษะด้านี้มาก่อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดกระแสสังคมทางสุขภาพและพลังอย่างชัดเจนมาก Sustainability : กระบวนการดำเนินการนั้นเป้นการวางแผนที่จะปรับเปลี่ยบในระดับวิถีชีวิต ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือ ทั้ง การให้ความรู้ นิสัยการออม การทำบัญชีคัรว การปลูกข้าวผลอดสารพิษ สารอิทรีย์จากธรรมชาติ การสร้างอาชีพพปรูปจากผลิตที่ผลิตได้เอง สู่การเป้นธุรกิจชุมชน แบบบบูรณาการตามวิถีีวิต จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาแนวทางไปได้ ทั้งจากการที่ชาวบ้านเป้นคิดวางแผน ได้ผลประโยชน์เงอตามหลักสหกรณ์ ประมเินผล แก้ไขเอง แนวคิดการแก้ไขปัญหาที่นำขนมนางเล็ดมาเป้นจุดล่อ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นระยะต่างๆ และให้ได้ผลลิตออกมาให้ชาวบ้านต่อยอดได้นั่น ถือเป้นจุดเด่นของโ๕รงการจะให้ช่วยสร้างสรรค์ชุมชนร่วมกันกับชาวบ้า้นให้เกิดการพัฒยาต่อยอดสู่ความยั่งยืน บนการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุับนที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ที่ชุมชนจะต้องแสดงจุดยืนที่โดเด่นจากวิถีชีวิตของตนเอง เพื่อเป้นจุดขายทางวัฒนาธรรมได้
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

การดำเนินงานในครั้งได้วางแผนความยั่งยืนในรูแปบบสหกรณ์ โดยการสร้างชุมชน 7 กลวิธี คือ หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคล ไม่ใช้ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ ข่มขู่ หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการดำเนินการและควบคุมดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบและที่ประชุมใหญ่ หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่สำคัญของตนคือ การที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน ดังนั้นแผนการพัฒนาชุมชนจึงเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าผลิตทุกขั้น มีการตัดสินใจ และส่งเสริมการทำขนมนางเล็ดเชิงธุรกิจชุมชน และทำมาจากผลผลิตที่ชุมชนสามารถผลิตได้เอง โดยส่งเสริมการส้รางลกุ่มชุนชนที่เข็มแข็ง โดยเน้นความยั่งยืน 5 ด้าน คือ ความยังยืนทางด้านบุคคล (กลุ่ม) ความยั่งยืนทางด้านการเงิน ความยั่งยืนทางการผลิต ความยั่งยืนทางด้านการตลาด โดยบูรณาการส่งเสริมในระยะกิจกรรมต่างไอย่างเป็นรูปธรรม ซี่งจะส่งเสริมการทำขนมนางเล็ดสู่ภาคธุรกิจชุมชนให้เป้นระบบตามกลวิธีที่วางไว้และผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

จากการสอบถาม พบว่า มีหน่วยงานทางรัฐเข้ามาส่เสริมและพัฒนาโดยใช้วิธีการอบรมให้ความรู้คือนำตัวแทนเข้าไปประชุม อบรม ในส่วนกลาง แล้วสนับสุนทางการเงินบางส่วน สิ่งที่แตกต่างกันจากโครงการนี้ คือ เน้นการแก้ไขโดยลงชุมชนพัฒนาจากสิ่งที่ชุมชนทำเองได้ ถนัด มาพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน แล้วจัดกิจกรรมชุดแก้ไขปัญหาตามวิถีชีวิตคนอีสานอย่างเหมาะสม คอยเป้ฯพี่เลี้ยงและมีการติดตามอย่างต่องเนื่อง ที่สำคัญคือชาวบ้านเป็นเจ้าของเองทั้งความคิดและผลประโยชน์
ทีมงาน

Founding Story

ความเป็นมาของโครงการนี้เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าีท่ีสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นหมู่บ้านักจัดการสุขภาพ จึงได้เดำเนินศึกษา สำรวจ ประชาคม หาปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และลงมติในกมารแก้ไขปัยหา คิดวางแผน แก้ไขปัยหาด้วยชุมชนเอง และได้ศึกษาทุนของชุมชน พบว่า มีข้าวเหนียวจำนงวน และด้วยกระแสของอาหารเพื่อสุขภาพ ผผนวกกับภูมิปียหาในการทำขนมของชุมชนที่พบว่าขนมนางเล้ดทำง่าย มีวัตถุดิบเพียงพอ มีการบริดภคสูง จำหน่ายได้ง่าย และกำไรดี และจเาหน้าีท่เล็งเห็นถึงแนวทางการบูรณาในการแก้ไขปัยหาก่อนที่มาเป้นขนมนางเล็ดจึงเป้นการสร้างความเป็นมใาของขนมให้มีทั้งคุณค่ามีทั้งมูลค่าที่เกิดเป้ฯประโยชน์ต่อทั้งชาวบ้า นชุมชน ด้วย ทำให้ชาวบ้าน ร่วมกันให้ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะนำเอาสมุนไพรใช้ๆได้เกิดเป้ฯขนมนางเล็ดเพื่อสุขภา่พจากข้าวกล้องที่เป้นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ สรา้งลักษณะนิสัยที่ด้านด้านการออม ากรทำบัญชีครัวเรือ และสร้างเสริมสมรรถนะทางความรู้ใหิ้แก้ชุมชนอย่างเต็มที่ ก่อเกิดเป้นโครงการนางเล็ดนางลอด ทางรอดของชุมชนเกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัยหาทางบูรณาการตามแนวทางวิถีชีวิตของคนใชุมชน ผ่านเส้นทางการก่อเกิดข้าวเหียวตั้งแต่การก่อนการปลูกข้าวจนสุู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นี่ถือความเป้ฯมาที่จะเกิดขึ้นผ่านขนมนางเล็ด ขนมเรียงเม็ดที่เรียงร้อยกลวิธี วิถีชีวิตของคนชนบทบ้านหนองหญ้าข้าวนกไว้บนเม็ดข้าวที่มีคุณค่าและมูลค่าอย่างมากมาย ที่ก่อเกิดผลเป้นผลกระทบที่สร้างสรรค์ชุมชนจุดเริ่มต้นตามความฝันของ อสม. ผู้มีจิตอาสาที่นิ่งใหญ่ในการพัมนาชุมชน สุู่การเป็นชุมชนจัดการสุขภาพในอนาคตที่มีืพื้นฐานความยั่งยืนของชุมชนหนองหญ้าข้าวนกต่อไป
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

นายมนัสพงษ์

นามสกุล

มาลา

องค์กร
ชื่อองค์กร

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

, 27, มัญจาคีรี

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, 27, ขอนแก่น

ความคิดเห็น

นางเล็ดนางลอด ทางรอดของชุมชน ผ่านขนมเรียงเม็ดที่เรียงร้อยวิถีชีวิตที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคนอีสาน เชือ่หรือไม่ว่า พลังข้าวเหนียว จะเปลี่ยนชีวิตได้หรือไม่

randomness