โครงการ “บรรณ – รัก – วิน - มอเตอร์ไซค์” ( Love books win motorcycle)

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

โครงการ “บรรณ – รัก – วิน - มอเตอร์ไซค์” ( Love books win motorcycle)

ไทย, ThailandThailand
Year Founded:
2013
Organization type: 
องค์กรภาคประชาชน
Project Stage:
ขยายองค์กร
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

โครงการ “Love books with win motorcycle” หรือ โครงการ “บรรณ-รัก-วิน-มอเตอร์ไซค์” เมื่อเกิดการดำเนินการ จะสามารถกระจายหนังสือซึ่งเป็นสื่อเรียนรู้และเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิด โดยใช้หลักการของห้องสมุดซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดูแลหนังสือ จัดกลุ่ม รักษา ซ่อมแซมหนังสือให้คงสภาพอยู่ และ สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และ นำมาประยุกต์โดยใช้หลักการจัดการเน้นการอยู่ร่วมของสังคม มาดำเนินกิจกรรมโครงการให้สำเร็จ
โครงการนี้มีแรงบันดาลใจจาก การที่กลุ่มผู้จัดทำโครงการทุกคน จักต้องใช้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ ในที่นี่สามารถเรียกในความเข้าใจได้ในคำว่า “วินมอเตอร์ไซค์” อยู่เป็นประจำ เนื่องจากในซอยพหลโยธิน 52 มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลักมากกว่า 450 คัน ในแต่ละวัน ที่วิ่งเข้า-ออก และ รับผู้โดยสาร ไม่รวมมอเตอร์ไซค์รับจ้างแฝงอีกมากว่า 150 คัน รอบบริเวณ มีผู้บริการทั้งนักเรียน นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 5 พันคน และ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจที่อยู่ติดกันมากกว่า 3 พันคน รวมถึงประชาชน และ ผู้อยู่อาศัย ในซอยดังกล่าวมากกว่า 5400 หลังคาเรือน

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

เนื่องจากถนนของถนนพหลโยธิน 52 ซอยมีขนาดแคบ ทำให้รถส่วนตัววิ่งไม่สะดวก และ ทำให้ผู้สัญจรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ต้องใช้บริการของผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อความสะดวก อีกทั้งบริเวณหน้าปากซอย ยังมีตลาดยิ่งเจริญ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 3 กิจการ และตลาดสินค้าซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ ที่มีสินค้ามากมาย ทำให้ประชาชนในละแวก หรือ ในซอย ใช้บริการผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ วินมอเตอร์ไซค์ เพื่อความสะดวกสบาย รวมทั้งผู้เรียนที่เป็นนักเรียน และ นักศึกษา ทำให้เกิดบริการผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวนมาที่เข้ามาให้บริการในซอยนี้ จนเป็นที่มาของคำติดปากของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครว่า ซอยพหลโยธิน 52 หรือ ซอย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ มีผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ เป็นวินมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว ที่มีอัตราการวิ่งเข้า -ออกของมอเตอร์ไซค์ในซอย จำนวนมาก และตลอดเวลา สามารถสร้างรายได้ในระดับดีให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนี้ ทำให้มีปริมาณผู้เข้ามาทำงานในอาชีพผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มตัวอย่างใน 1 ซอย หรือ ถนนที่มีการให้บริการของผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะมีจุดจอดพักรถสำหรับการรอคิว ในการรับผู้โดยสารตลอดระยะทางถึง 9 จุด เพื่อให้ผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รอคิว พักรถ หรือ ลำดับการทำงาน ตามขั้นตอนที่ได้ถูกจัดตั้งไว้ตามข้อตกลงของผู้นำในแต่ละจุด ซึ่งเป็นช่องว่างด้านเวลา ของเวลาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ให้บริการด้านนี้

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

กลุ่มผู้จัดทำโครงการเห็นว่า ช่องว่างด้านเวลา ของเวลา ดังกล่าว นอกเหนือจะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มเติมเหตุและผลของการเรียนรู้ให้กับ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามโครงการ “ตู้เย็นหนังสือ” หรือ สถานศึกษาที่ทางรัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งมีขอบเขตจำกัดด้านเวลา ในการเข้าศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้กำหนด เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้เรียนรู้ และ เพิ่มพูนความรู้ จากการอ่านจากเวลาว่างได้มากขึ้นจากช่องว่างของเวลาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถทำให้กลุ่มผู้มีอาชีพผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามารถรักษาและดูแลหนังสือที่มีอยู่ และ กระจายหนังสือไปยังชุมชน และ ถือเป็นโอกาสในการให้ความร่วมมือร่วมกับชุมชนได้ใช้คุณประโยชน์จากหนังสือได้อีก ก่อให้เกิดความร่วมมือ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ประกอบอาชีพผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ร่วมกับชุมชน ที่อาศัยและประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์ จากการอ่านหนังสือ และ คุณประโยชน์ของหนังสือ เกิดการแบ่งปัน และ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายในสังคม จากกลุ่มประชาชนที่มีหนังสือ ผ่านการอ่านและเก็บไว้ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติม นำมารวม และ ตั้งเป็นตู้หนังสือ ไว้ ณ.จุดพักบริการของผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก่อให้เกิดความร่วมมือ สัมพันธ์ภาพ และ สังคมก็จะเกิดความปลอดภัย อบอุ่น จากการอยู่ร่วมกันในสังคมเมือง ซึ่งเป็นสังคมใหญ่ เพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองเป็นประจำ ในลำดับที่สุด
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

การทำโครงการเพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนโครงการ “ตู้เย็นหนังสือ” ของ มูลนิธิกระจกเงา โดยสร้างและพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ จากการอ่าน ให้กับชุมชน และ ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผนวกกับการพัฒนาความผูกพันทางจิตวิญญาณ (Spiritual Binding) ความเอื้ออาทร ความอบอุ่น ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ทำให้ร่วมมือกันได้อย่างสนิทใจ ระหว่างชุมชน และ ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ สร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดจากการให้ และ การรับ ระหว่างชุมชน และ ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อให้สังคมเกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างชุมชน และ ผู้อาศัยประกอบอาชีพในชุมชน โดยการพัฒนา การเรียนรู้ และ เพิ่มพูนความรู้ จากการอ่าน ให้กับชุมชน และ ผู้ประกอบอาชีพผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้กลุ่มตัวอย่างจากในเขตซอย พหลโยธิน 52 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ชุมชน และ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาเวลาที่เป็นช่องว่างของการรอคอยระหว่างรอการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ให้เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของเวลาในการรอคอย โดยเพิ่มพูนการเรียนรู้ และ ได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ ด้วยตนเอง จากหนังสือ สิ่งพิมพ์ เอกสาร วารสาร ที่ได้รับการบริจาคจากนักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน รัฐบาล และ องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพราะบริบทของสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย โดยทั่วไป เมื่อคนในท้องถิ่นมีความรู้ สังคมท้องถิ่นก็จะมีความสุข เพราะความรู้เป็นบ่อเกิดของความเอื้ออาทร ความรัก มิตรภาพ และ จะเกิดศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็งตามมา เพราะสังคมท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

เนื่องจากผู้จัดทำโครงการทั้งหมดเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่, วิทยาเขตรังสิต และ ศูนย์นนทบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา และมีโอกาสใช้บริการ การประสบ พบ เห็น และ มองเห็นโอกาสในการจัดการความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ที่ดำเนินชีวิตในระหว่างการศึกษาอย่างเป็นประจำ จากการเดินทางและใช้บริการ จึงเล็งเห็นโอกาสในการนำความรู้ และ แนวทางการจัดการ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ และ การพัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถใช้ศาสตร์ในหลักการจัดการ มาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการสร้างรากฐานการจัดการความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ภายในชุมชนเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อประโยชน์ของชุมชน และ สร้างเป็นโอกาสแนวทางให้พื้นที่ที่มีบริบทคล้ายคลึง หรือ เหมือนกันสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดการพัฒนาคนของสังคมไทย ได้อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การทำโครงการ ได้แบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนร่วมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. สถาบันการศึกษา 1.1 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ วิทยาเขตรังสิต วิทยาเขตนนทบุรี 1.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเขตสะพานใหม่ 2. ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งประชากรหลัก และ ประชากรแฝง พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าภายในชุมชน 3. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตสายไหม และ หน่วยงานราชการอื่นๆ ในท้องถิ่น 4. ร้านค้า และ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้ท้องถิ่น โดยการนำเสนอการสนับสนุนด้านสถานที่ในการเป็นจุดศูนย์กลางในการทำโครงการและความร่วมมือทางวิชาการในการกำหนดขอบเขต การประสานงาน และ พิจารณาอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการความรู้ให้แก่ผู้จัดทำโครงการ และ ในการมีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือเรียน หนังสืออ่านเล่น นิตยสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต้องดำเนินการโดยยึดหลักการที่เชื่อว่า การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกลไกสำคัญต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา มีการบูรณาการ การเรียนรู้ การดำรงชีวิต และ การประกอบอาชีพ เข้าด้วยกันอย่างผสมกลมกลืน ยึดชุมชนเป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ ชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคมทุกส่วนและทุกระดับ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จะทำให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มีความยั่งยืนตลอดไป

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ในปัจจุบัน มีมูลนิธิกระจกเงาได้ทำการค้นหาข้อมูลจากสถิติการอ่านหนังสือของเด็กไทยที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้นโดยเลือกตู้เย็นที่ใช้งานไม่ได้แล้วมารวมกับหนังสือจากการบริจาค ให้กลายเป็น "ตู้เย็นหนังสือ" และมีแนวคิดอยากให้คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น เพราะทุกคนต่างต้องการความรู้ และเห็นว่าระหว่างรองาน พวกเขาจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงคิดนำตู้เย็นที่ได้รับบริจาค และใช้งานไม่ได้แล้ว มาทำหน้าที่เป็นตู้หนังสือ เพื่อจะนำไปวางไว้ ยัง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใกล้กับแหล่งชุมชน เพื่อให้หนังสือที่ได้รับมาเกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด เพราะนี่ถือเป็นแหล่งความรู้ที่ใกล้ตัวของชุมชน นั่นเอง
ทีมงาน

Founding Story

(1000 ตัวอักษร)
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Lek Chananya

นามสกุล

Toomninkan

องค์กร
ชื่อองค์กร

建华学校

ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, ไทย