Begreening for Green Packaging

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

Begreening for Green Packaging

Bangkok, Chiang Mai, ThailandThailand
Year Founded:
2556
Organization type: 
รูปแบบผสม
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

Begreening ต้องการพัฒนาภาชนะใส่อาหาร เช่น ถาด ถ้วย หรือกล่องอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการขายอาหารที่มีบริการให้ซื้อกลับหรือ take-away ได้นำไปใช้แทนถาดโฟมหรือพลาสติก โดยการนำใบตองซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมาขึ้นรูปให้มีรูปทรงที่คงทนและหลากหลายเพื่อประโยชน์การใช้งานที่มากขึ้น นอกจากนั้นจะทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้นด้วย นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมได้ที่ต้นทาง และยังถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีมาช้านานอีกทางหนึ่ง

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

จากประสบการณ์ทำโครงการด้านขยะและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาทำให้ทางทีมพบว่าปัญหาขยะจากถาดโฟมใส่อาหารเป็นประเด็นที่ยังต้องการการแก้ไข เนื่องจากต้นทุนรีไซเคิลโฟมที่สูงและไม่คุ้มค่าทำให้ปริมาณโฟมกลับสู่การรีไซเคิลน้อยมากสวนทางกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น การกำจัดส่วนใหญ่จึงมักนำไปฝังกลบในบ่อขยะ ซึ่งนั่นต้องใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลาย ทั้งที่ความเป็นจริงถาดโฟมเหล่านั้นนำมาใช้ใส่อาหารไม่นานก็ถูกทิ้ง หรือบ้างครั้งก็เผาซึ่งสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ รวมถึงการทิ้งลงแหล่งน้ำหรือธรรมชาติทำให้สัตว์ที่ทานเข้าไปเจ็บป่วย นอกจากนี้โฟมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ดังนั้นการนำไปใช้งานใส่อาหารที่ไม่เหมาะสม เช่นร้อนเกิน เป็นกรด - ด่างสูงก็จะเป็นอันตรายกับสุขภาพผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

ถึงแม้ปัจจุบันมีการวิจัยค้นคว้าวัสดุเพื่อมาแทนที่โฟมหรือพลาสติก เช่น Bioplastic แต่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ หรือกระดาษชานอ้อย ซึ่งกรรมวิธีการผลิตเหล่านั้นจะอาศัยเครื่องมือและการลงทุนที่สูงกว่า รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มากตามด้วย ทั้งนี้ทางกลุ่มเล็งเห็นว่ากล่องโฟมหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ มักเป็นการใช้งานแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และมีการใช้งานที่สั้น เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรการผลิตที่มาก จึงนับว่าไม่คุ้มค่ากับการเสียดุลทางธรรมชาติเหล่านั้น และทำให้บรรจุภัณฑ์มีราคาที่สูง ดังนั้น Begreening จึงต้องการพัฒนาและผลิตถาดใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ย่อยสลายได้และมีราคาย่อมเยา ทำด้วยวัสดุจากใบตอง 100% โดยใช้การผลิตด้วยกรรมวิธีใหม่ที่สามารถขึ้นรูปใบตองให้มีความคงทนยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น และการขึ้นรูปให้มีรูปทรงหลากหลายขึ้นเพื่อประโยชน์การใช้งานที่มากขึ้นกว่าภาชนะใบตองทั่วไปซึ่งยังไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากและไม่ใช้สารเคมีที่อันตรายหรือเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพลังงานในการผลิตที่ต่ำกว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้อื่นๆเนื่องจากอาศัยเพียงไม่กี่ขั้นตอน จึงทำให้ต้นทุนจะต่ำ
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

การผลิตถาดขึ้นรูปจากใบตองได้มีงานวิจัยที่ทำได้จริงและทดลองการใช้งานออกมาแล้วว่าสามารถเก็บรักษาได้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนในสภาวะไม่มีความชื้น และสามารถทนของเหลวและความร้อนได้ โดยเทคโนโลยีนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดังรูปตัวอย่าง) นอกจากนั้นการผลิตภาชนะขึ้นรูปจากใบไม้ ได้มีการผลิตในต่างประเทศและออกจำหน่ายแล้วเช่นกัน แต่จะเป็นการใช้ใบปาล์มมาขึ้นรูป ดังลิงค์ http://www.bioandchic.com/brands/Palm-Leaf.html *ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการ Begreening for Green Packaging อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และต้องการเงินทุนสนับสนุนมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำหรับเชิงพาณิชย์ต่อไป

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

แนวทางแก้ไขปัญหาขยะโฟมใส่อาหารโดยการพัฒนาถาดใบตองที่ทางกลุ่มเสนอนั้นเป็นการพยายามแก้ปัญหาที่ต้นทาง และให้ตรงจุดที่สุด เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นการยากที่จะสั่งผู้จำหน่ายอาหารให้เลิกใช้ถาดโฟมโดยไม่ได้เปิดตัวเลือกอื่นให้เลย ซึ่งทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขอย่างแท้จริง ดังนั้นทางกลุ่มจึงอยากสร้างตัวเลือกเพื่อให้ต้นทางของปัญหาโฟมจากการบริโภคถูกแก้ไข โดยเห็นว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ในราคาถูกนั่นจะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุด ซึ่งผลที่ตามมานั้นจะทำให้วิถีการบริโภคของสังคมเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่โฟมได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีการบริโภคของเราจนถึงปัจจุบันที่โฟมได้สร้างปัญหาต่างๆให้เรามากมายเช่นกัน ทั้งนี้สมาชิกในทีมเองต่างก็เป็นผู้บริโภค โดยเชื่อว่าผุ้บริโภคส่วนใหญ่ต่างคิดเหมือนกันคือต้องการให้วิถีการบริโภคหรือการดำเนินชีวิตของตนส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น ดังจะเห็นแล้วว่าในปัจจุบันสินค้าต่างๆที่ถึงแม้จะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (organic) หรือปลอดสารเคมี หากแต่บรรจุภัณฑ์ภายนอกก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำว่าสารเคมีได้แท้จริง ซึ่งหากบรรจุภัณฑ์ใบตองขึ้นรูปนี้สามารถเข้าไปแทนที่โฟมก็จะเป็นส่วนช่วยให้ปัญหาขยะโฟมลดลง ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง และยังปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเอง เพราะไม่ต้องกังวลสารเคมีปนเปื้อน นอกจากนั้นการหันกลับมาใช้ใบตองนับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีมาเนินนานทางหนึ่ง
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทางกลุ่มเสนอนั้นเป็นการพยายามแก้ปัญหาที่ต้นทางของปัญหาขยะจากโฟมและพลาสติก โดยการสร้างตัวเลือกของบรรจุภัณฑ์ใบตองที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งผลที่ตามมานั้นจะทำให้วิถีการบริโภคของสังคมเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่โฟมได้เข้ามาทำให้วิถีการบริโภคของเราเปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบันที่มีปัญหาจากโฟมตามมามากมาย ในแง่ของการดำเนินงาน ทางกลุ่มมีแผนการที่จะทำให้ตัวโครงการยั่งยืนและสามารถขยายผลต่อไปในอนาคต โดยการจัดตั้งเป็นบริษัท ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และสมาชิกในทีมเองสามารถเข้ามาร่วมงานได้เต็มที่โดยการทำเป็นงานประจำ ต่างจากการทำงานอาสาสมัครที่บ้างครั้งจะมีปัญหาเรื่องของบุคลากร เนื่องจากต่างก็มีงานประจำที่รับผิดชอบ ทำให้งานดำเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่องหรือล่าช้า นอกจากนั้นทางกลุ่มคิดว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบของธุรกิจอย่างเต็มตัวจะทำให้ทางโครงการลดปัญหาของการขาดงบประมาณ ซึ่งในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมทั่วไปที่มักจะต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก 100% ทำให้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และระยะเวลา แต่การดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม หลังจากที่โครงการสามารถตั้งตัวได้แล้วจะทำให้โครงการสามารถสร้างรายได้เองที่จะนำไปดำเนินโครงการต่อไปได้ในระยะยาว และสามารถขยายผลลัพธ์ไปได้กว้างไกลขึ้น เช่นการขยายพื้นการตลาด หรือการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากถาดใส่อาหาร

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ทางกลุ่มมีเป้าหมายขอความร่วมมือกับโครงการเชียงใหม่ No Foam และโรงอาหารหอพักนิสิตจุฬาฯ ที่ปัจจุบันมีนโยบายห้ามใช้กล่องโฟม และอีกส่วนหนึ่งคือ กลุ่มตลาดสินค้าออร์แกนิคที่ร่วมกับทาง Bangkok Farmers' Market สำหรับการออกแบบ packaging ที่เฉพาะสำหรับสินค้านั้นเช่นกัน ในอนาคตนอกจากการทำตลาดเฉพาะกลุ่มแล้วทางทีมต้องการนำบรรจุภัณฑ์ไปใช้งานกับแผนกขายอาหารสดตามห้างขายส่ง เช่น BigC , Lotus , Tops เป็นต้น ในลักษณะกิจกรรมตอบแทนสังคมหรือ CSR เพื่อขอความร่วมมือการใช้ถาดใบตองขึ้นรูปในการบรรจุอาหาร เนื่องจากห้างฯเหล่านี้มีปริมาณการจำหน่ายอาหารแบบพร้อมทานจำนวนมากในแต่ละวันให้หันมาใช้งานบรรจุภัณฑ์ใบตองขึ้นรูปแทนการใช้ถาดโฟม ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้งานถาดโฟม หรือพลาสติกลงลด
ทีมงาน

Founding Story

ทีม Begreening เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีประสบการณ์การทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อน อาทิ โครงการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลปาย ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 2.5 ปี (30 เดือน) ทั้งนี้จากประสบการณ์ทำโครงการสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลตำบลปาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะและร่วมสร้างโมเดลเมืองท่องเที่ยวสีเขียว โดยเน้นวิธีการคัดแยกขยะมาเป็นหลัก เพื่อให้ขยะรีไซเคิลได้ถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากที่สุด ทั้งนี้ทางทีมพบว่าปัญหาขยะถาดโฟมใส่อาหารยังเป็นประเด็นที่ต้องการการแก้ไข เนื่องจากต้นทุนรีไซเคิลโฟมที่สูงและไม่คุ้มค่า ทำให้ปริมาณโฟมกลับสู่การรีไซเคิลน้อยมากสวนทางกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งทำให้ทางกลุ่มได้มีโอกาสรู้จักกับเครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือสังคมมากมายที่พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ เช่นกลุ่มเชียงใหม่ เขียว สวยหอม,กลุ่มเชียงใหม่ No Foam,บริษัทKokoboard, ChangeFusion, Banpu Champion for Change ฯลฯ สมาชิกในกลุ่มต่างหวังว่าการผันตนเองเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำประสบการณ์ ความรู้และแนวคิดของโครงการมาช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตรงจุด มีประสิทธิภาพมากขึ้น และต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งต่างจากการทำโครงการสิ่งแวดล้อมอื่น ซึ่งถูกจำกัดด้วยงบประมาณ และระยะเวลา ทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลได้ไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นทางกลุ่มจึงต้องการที่จะทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากกรอบด้านเงินทุน และระยะเวลา เพื่อหวังผลในระยะยาวและอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Jantima

นามสกุล

Pipitsoontorn

องค์กร
ชื่อองค์กร

Begreening

ประเทศที่ตั้งขององค์กร
ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, Bangkok, Chiang Mai

ความคิดเห็น

Good for you Hwan-(I am Kit's pal from Greencastle)
When I was riding the train between Bangkok and Chiang mai in 1969, at various stops along the way, there were women holding up food to our windows wrapped in banana leaves. I though, what clever and smart packaging. Now you are taking it a step further and making an effort to find a biodegradable alternative to that nasty styrofoam. WOW!

อยากถามเรื่องราคา ของโฟม กับวัสดุธรรมชาติที่ใช้
เปรียบเทียบกันครับ
เพราะคิดว่า ราคาคงเป็นสาเหตุหลัก ที่พ่อค้าแม่ค้าเลือกใช้อะไร

Thank you for sharing Lynne and I'm glad that you liked our idea :) Yes, we are trying to find the the middle point between how to consume and not to hurt our environment at the same time however, we've realized that going back to basic might be the better way. Recently, we also have found another material called leaf sheath of betel nut tree that we also used it to develop another type of green packaging too.
I'm sorry for late reply since I haven't got the notification from the page however, my e-mail is [email protected] and thank you for your support we had won the 3rd prize in this competition.

ขอบคุณที่ถามมานะคะ สำหรับเรื่องราคาถาดโฟม ส่วนใหญ่ขายเป็นกิโล หรือราคาเฉลี่ยใบละ 50-70 สตางค์ ซึ่งเอาจริงๆ ก็ยังไม่มีวัสดุธรรมชาติอันไหนที่ทำได้ถูกเท่านั้น หรือถูกกว่าได้ เพราะในความเป็นจริงเม็ดโฟม หรือพลาสติก เป็นผลพลอยจากการกลั่นพวกปิโตรเลียม จึงทำให้มันมีราคาถูก ถ้าเราคิดถึงค่าต้นทุนด้านการผลิต และวัตถุดิบอย่างเดี่ยวค่ะ แต่ในต่างประเทศ ในโซนยุโรป โฟมจะมีราคาแพงขึ้น เพราะเค้าจะมีภาษี ด้านต้นทุนของการจัดการสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปด้วยค่ะ ซึ่่งอันนั้นก็จะทำให้ราคาของมันพอๆ กับภาชนะที่ผลิตกับวัสดุธรรมชาติได้เลย แต่ในเมืองไทยเรายังไม่มีนโยบายด้านนี้ โฟมจึงชนะใจพ่อค้าแม่ค้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ ซึ่ง Begreening เราก็คำนึงถึงด้านนี้ และพยายามที่จะทำให้ภาชนะใบตองขึ้นรูปนี้มีราคาย่อมเยาที่สุด ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตที่ simple ใช้พลังงานและทรัพยากรน้อยที่สุด รวมถึงการใช้ renewable energy ในการผลิตคะ นั่นคือเป้าหมายของเรา ที่อยากให้ทุกคนไดใช้ค่ะ ^^

ตอนนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3-5 บาท แล้วแต่ขนาดค่ะ อย่างที่เห็นได้บ่อยสุดก็ภาชนะชานอ้อยค่ะ ที่มีวางขายในร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะ

อยากทราบว่าวางแผนที่จะ scale up อย่างไรครับ

ในช่วงที่การผลิตยังไม่เยอะคงหาใบตองไม่ยาก แต่หากจะผลิตเป็น commercial scale วางแผนจะหาใบตองจากแหล่งไหนครับ

บังเอิญไม่ทราบว่าต้องใช้ใบต้องแห้งหรือสด แต่ดูแล้วต้นทุนหลักอีกอย่างที่ควรนำมาคิดในอนาคตคือการเก็บรวบรวมใบตองจากสวนมาส่งที่โรงงาน เนื่องจากน้ำหนักค่อนข้างเบาทำให้ต้นทุนขนส่งต่อหน่วยอาจจะแพง

เอาใจช่วยครับ

ในอนาคตเราได้วางแผนคร่าวๆ ว่าอยากจะทำในลักษณะของ partnership กับสวนที่ขายใบตองสดที่ส่งให้เรา หรือชุมชนบางที่เราก็อยากจะสนับสนุนอาชีพการปลูกกล้วย รวมถึงเป็นแหล่งผลิตถาดไปทีเดียวเลยจะได้ลดเรื่อง cost วัตถุดิบ การชนส่งใบตอง และการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดในพื้นที่นั่นๆ รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้ด้วยค่ะ ขอบคุณคุณ Win ที่สนใจโครงการนะคะ หรือหากมีคำแนะนำอะไรก็แชร์ได้ค่ะ ^^

randomness