อบรมผู้นำนักกิจกรรมเพื่อสังคม

Congratulations! This Entry has been selected as a winner.

อบรมผู้นำนักกิจกรรมเพื่อสังคม

lampang, Thailandห้างฉัตร, Thailand
Year Founded:
2556
Organization type: 
รูปแบบผสม
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

มุ่งมั่นสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างขยะให้มีมูลค่าแบบบูรณา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการแยกขยะ
หลัการ 6 ส. และ กรอบ 3 ด้าน ดังนี้
6 ส.(สร้างคน สร้างทีม สร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วม สร้างกลวิธี สร้างมูลค่า)=ลดปริมาณขยะ
ยึดกรอบ3ด้าน 1.ขยะมีมูลค่า2.ขยะต้องแยก3.ขยะมีผลกระทบ

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ปัจจุบันอำเภอห้างฉัตรได้มีปัญหาขยะ โดยเทศบาลตำบลห้างฉัตรได้ทำสัญญาเช่าที่ดินในพื้นที่ตำบลเวียงตาล เพื่อใช้ในการทิ้งขยะ ซึ่งปริมาณขยะดังกล่าวได้ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งในเวลาที่เผาขยะและไม่ได้เผาขยะ ตลอดจนเมื่อฝนตกน้ำฝนจะชะล้างเอาน้ำจากบ่อขยะลงสู่ใต้ดิน ทำให้ไหลไปปะปนกับน้ำประปา ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อชาวบ้าน หมู่ที่ 1 และ 7 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการร้องเรียนไปยังสื่อต่างๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบจริงจังจากภาครัฐ นอกจากนี้แล้วชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยังได้เรียกร้องความต้อง 2 ข้อ คือ 1.หาสถานที่ทิ้งขยะใหม่ 2.บริหารจัดการขยะให้มีความเหมาะสม

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะให้มีความเหมาะสม ในมิติของการลดปริมาณขยะ -สร้างคน + สร้างทีม = อบรม"ผู้นำนักกิจกรรมเพื่อสังคม" เยาวชนในเขตเทศบาล และนักศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เครื่องมือในการทำกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหา 2.ใช้คนเป็นแรงบันดาลใจ ในด้านการจัดการปัญหาขยะ 3.ใช้เกมสร้างทีมเวิร์ค -สร้างกลวิธี = Dek'อาสา จัดการขยะ (Community Project) การคิดโครงการโดยยึดโจทย์ ดังนี้ 1. ทำให้ขยะมีมูลค่า 2.ทำให้ชาวบ้านแยกขยะ 3. ทำให้ชาวบ้านเห็นผลกระทบจากปัญหาขยะ -สร้างมูลค่า = 4 โครงการทำให้ขยะมีมูลค่า -สร้างความตระหนัก = 2 โครงการที่ทำให้เห็นถึงผลกระทบจากขยะ -สร้างการมีส่วนร่วม = 2 โครงการที่กระตุ้นทำให้แยกขยะ, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ดึงการมีส่วนร่วมจากเทศบาล
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

1.dialogue สร้างสุข เพื่อคนอาสา-กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 2.อบรมผู้นำนักกิจกรรมเพื่อสังคม-เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างคนให้เกิดกระบวนการและเครื่องมือในการทำงาน พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของวิทยาการผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำโครงการจัดการขยะ(ระยะเวลา3-5 วัน) 3.เยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม(community project) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำองค์ความรู้จากแต่ละกิจกรรม นำมาปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในตำบลห้างฉัตรในประเด็นที่ตนเองสนใจ และทำให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ(ระยะเวลา 2 เดือน) ภายใต้กรอบ 3 ด้าน 4.ถอดบทเรียน-เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ทักษะ และความคิด ที่ตนเองได้ในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการทำงานของตนเองและดำรงค่านิยมจิตสาธารณะ ร่วมทั้งการบูรณาการโครงการต่างๆ ที่แต่ละทีมทำเพื่อสร้างนวัฒกรรมที่สามารถตอบโจทย์กับตำบลได้มากที่สุด 5.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน-เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมได้เสนอนวัฒกรรมต่อชุมชน เพื่อดึงชมชนและเทศบาลตำบลห้างฉัตรเข้ามามีส่วนร่วม

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดแรงบันดาลใจในการดึงศักยภาพตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนกระบวนทัศน์เชิงอุดมการณ์ด้านจิตอาสา โดยมีการรับสารอย่างมีคุณภาพ เกิดความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ไม่เน้นตนเองเป็นศูนย์กลาง เข้าใจวิถีคิดของคนในชุมชน พบประเด็นปัญหาหรือความต้องการที่ชัดเจน มีความตระหนักในการร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เนื่องจากได้อยู่ร่วมกับผู้ที่รับผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งสามารถดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนนำองค์ความรู้มาบูรณากับการเครื่องมือเกิดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการหรือปัญหาของชุมชน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากนวัฒกรรมที่บรูณาการมาจากโครงการที่ได้รับการปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการอบรมกับโครงการนี้ เป็นแกนนำในการถ่ายทอดนวัฒกรรมนี้แก่ชุมชน เพื่อความยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชนจะเกิดวัฒนธรรมในการแยกขยะ เพราะมีมูลค่าและเล็งเห็นถึงผลกระทบในมิติ ต่างๆ ตลอดจนเทศบาลจัดเป็นนโยบายหรือแผนในการบริหารจัดการขยะของเทศบาล เพื่อให้ปริมาณขยะลดน้อยลง
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

จุดประสงค์ของการอบรมนี้ไม่มุ่งเน้นเพียงแค่การกระตุ้น "จิตสำนึกพลเมือง" หรือ "จิตสำนึกสาธารณะ" ของผู้เข้าร่วมการอบบรมอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังมอบเครื่องมือ/กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และชุมชนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจากการบรูณาการที่ได้รับการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการอบรมกับโครงการนี้ เป็นแกนนำในการถ่ายทอดนวัฒกรรมนี้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ทีมผู้รับผิดชอบโครงการมีความเชื่อมั่นว่าผู้ผ่านเข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมและความมุ่งมั้นในการเป็นอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพร้อมจะขยายผล โดยการทำกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในภาคประชาสังคม และการเผยแพร่แนวคิดด้าน "จิตสำนึกพลเมือง" หรือ "จิตสาธรณะ" ตลอดจนเผยเเพร่เครื่องมือ/กระบวนการในการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือบุคคลที่สนใจต่อไป เพื่อการสร้างสังคมแห่งการพัฒนาต่อไป อีกทั้งตำบลห้างฉัตรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยื่นเพราะได้นำนวัฒกรรมที่เกิดจากการบูรณาการจากโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในชุมชนมาใช้ และกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการอบรมกับโครงการนี้ ได้มาเป็นแกนนำในการถ่ายทอดนวัฒกรรมนี้แก่ชุมชนและเทศบาลกำหนดเป็นนโยบายหรือแผน เพื่อความยั่งยืนต่อไป

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

กระบวนการของโครงการนอกจากจะสร้างผู้นำจิตอาสาที่เข้าใจตนเองและผู้อื่นแล้ว ยังมุ่งเน้นเข้าใจกระบวนกรในการทำกิจกรรมจิตอาสา ผ่านการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากการอบรมของหน่วยงานอื่นที่เน้นเพียงการเสริมความรู้ทางภาคทฤษฎี และขาดการติดตามผลต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาของ มธ. และนักเรียนมัธยมในต.ห้างฉัตร(40คน) เพราะจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมมีความสะดวกในการติดต่อขอคำแนะนำในขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาขยะในจะมีลักษณะแบบบูรณาการ และการขอความร่วมมือไปยังภาครัฐ และเอกชนที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับขยะเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะ
ทีมงาน

Founding Story

เนื่องจากพวกเราทีม เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำปาง ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และยั่งยืนในชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย จึงได้สืบหาข้อมูลของปัญหาของชุมชนในบริเวณดังกล่าว พบว่าที่ตำบลห้างฉัตรกับตำบลเวียงตาลกำลังเกิดปัญหาขยะในชุมชน พวกเราจึงได้เริ่มวางแผนโครงการ "อบรมผู้นำนักกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมขึ้น" เพื่อหาทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยื่น โดยรูปแบบของโครงการนั้น เป็นไปในแนวทางของเครือข่าย คือ วิสัยทัศน์ คือ เสริมมสร้างและพัฒนาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกมหวิทยาลัย พันธกิจ คือ สร้างคนให้มีจิตอาสาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำปาง ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีที่ทำการเครือข่ายอยู่ที่ "บ้านดิน" ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งเป็นที่ร่วมตัวของนักศึกษาที่มุ่งมั่นจะพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ อาทิ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พัฒ/แก้ไขปัญหาชุมชนเป็นต้น)
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

วิศวะ

นามสกุล

ชาตรีกุล

องค์กร
ชื่อองค์กร

เครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา ศูนย์ลำปาง ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเทศที่ตั้งขององค์กร

, 39, ห้างฉัตร

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม

, 39, lampang

randomness