Health Me

This Entry has been submitted.

Health Me: สุขภาพประหยัดเวลา สุขสภาพประหยัดสตางค์

ทุ่งครุ, Thailand
Year Founded:
2557
Organization type: 
หน่วยงานรัฐบาล
Project Stage:
กำลังริเริ่มโครงการ
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถช่วยให้คุณวิเคราะห์โรคและวิธีการรักษาเบื้องต้นได้ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่คุณสนใจทั้งอาการ,การรักษาและวิธีป้องกัน

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

1.ปัญหาของประชาชนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ้งข้อมูลที่หาได้ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคนั้นๆหรือไม่ อีกทั้งข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้นมีข้อมูลที่มีจำนวนมาก 2.ปัญหาการพบแพทย์โรคเบื้องต้น โดยไม่จำเป็น เนื่องจากไม่ได้เป็นโดยไม่จำเป็นทำให้เสียเวลา เสียเงิน รวมถึงอาจเกิดความเครียดจากการวิตกกังวล 3.ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคต่างๆและการดูแลสุขภาพ มักอยู่ในรูปแผ่นพับ เช่นตามโรงพยาบาล ตามคลินิก ยากต่อการศึกษา ความเข้าใจยาก และไม่น่าสนใจ 4.การไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทย

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

1.ให้ผู้ป่วยระบุอาการลงในแอพ โดยมีตัวเลือกให้เลือกส่วนต่างๆของร่างกาย และให้เลือกลักษณะอาการโดยให้ผู้ป่วยเลือกจากตัวเลือก และผู้ป่วยสามารถเลือกได้หลายอาการตามที่ผู้ป่วยเป็น รวมถึงระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ จากนั้นระบบจะมีการประมวลผล แสดงเป็นเปอร์เซ็นโอกาสการเป็นโรคตามอาการและระยะเวละที่ผู้ป่วยได้เลือกข้างต้น 2.จากผลการวินิจฉัยตามข้อ1 ที่มีการแสดงผลความเสี่ยงออกมาเป็นเปอร์เซ็น ทำให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจได้ ว่าควรพบแพทย์หรือไม่ เพราะจากความเสี่ยงที่แสดงจะครอบคลุมถึงโรคที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงจะเป็น 3.ทำการรวบรวมข้อมูลโรคต่างๆ รวบถึงการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค โดยหัวข้อโรคที่สนใจให้เลือกจากนั้นจะมีการจำแนกประเภทให้ง่ายต่อการศึกษา จากนั้นสามรถเลือกชื่อโรคต่างๆให้ผู้ที่สนใจ จะมีการแสดงผลข้อมูลอาการ สาเหตุการเกิดโรค และการดูแลหลีกเลี่ยงการเป็นโรคนั้นๆอีกด้วย เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ 4.ให้คนทั่วไปใช้แอฟนี้และมีการเริ่มประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนรู้ถึงการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงง่ายได้ต้องเสียเงินมากมาย ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านsocial network ต่างๆเนื่องจากเป็นแหล่งที่เข้าถึงง่ายและรวดเร็วที่สุดในปัจจุบัน
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

ยกตัวอย่างเช่น - ผู้ป่วย 1.ผู้ป่วยโรคที่ควรพบแพทย์ (นิ่วในถุงน้ำดี) เริ่มจากเข้าแอฟ "Health Me" >> เลือก การวินิจฉัย >> เลือกส่วนที่เกิดอาการ เลือก "ท้อง"(เป็นรูปร่างการแล้วโย้งเป็นชื่อส่วนต่างๆให้เลือก) >> เลือกบริเวณของท้อง "ข้างขวา"(แสดงเป็นรูปบริเวณนั้นๆเพื่อเข้าใจง่าย) >> เลือกลักษณะอาการ (เลือกได้หลายอาการและให้เลือกอาการแล้วต้องเลือกระยะเวลาที่เป็น) เช่น "อาหารไม่ย่อย" "แน่นท้อง" "อาเจียน" "ปวดท้องจนนอนไม่หลับ" "แสดงอาการเกิน 5-10 วัน" >> ประมวลผลวินิฉัยอาการ แสดงผล "ความเสี่ยงเป็นโรค กระเพาะ 50% " "ความเสียงเป็นโรค นิ่ว 40%" "ความเสียงเป็นโรค มะเร็ง 5%" "ความเสียงเป็นโรค ไส้ติ่ง 5 %" "ไม่มีความเสี่ยง 0 %"( รวม 100 %) เขียนผลวินิตฉัยเป็นคำพูด "เนื่องจากโอกาสการเป็นโรคกระเพาะสูงที่สุด การรักษาเบื้องต้นคือกินยาแก้โรคกระเพาะเคลือบกระเพาะ ถ้าทานแล้ว 1 1-2 วันอาการไม่ดีขึ้น ทำควรการพบแพทย์เนื่องจากมีโอกาสเป็นนิ่วสูง" (การแสดงการวินิจฉัย พบแพทย์ หรือ กินยา ตามความเสี่ยงเป็นลำดับจากมากไปน้อย ) 2.ผู้ป่วยที่ไม่ต้องพบแพทย์ (เอ็นข้อเท้าอักเสบจากการพลิกของข่อเท้า) เริ่มจากเข้าแอฟ "Health Me" >> เลือก การวินิจฉัย >> เลือกส่วนที่เกิดอาการ เลือก "เท้า"(เป็นรูปร่างการแล้วโย้งเป็นชื่อส่วนต่างๆให้เลือก) >> เลือกบริเวณของเท้า "ข้อเท้า"(แสดงเป็นรูปบริเวณนั้นๆเพื่อเข้าใจง่าย) >> เลือกลักษณะอาการ (เลือกได้หลายอาการและให้เลือกอาการแล้วต้องเลือกระยะเวลาที่เป็น) เช่น "ลงน้ำหนักเท้าไม่ได้" "ห้อเลือด" "ปวดบวม" "แสดงอาการมาแล้ว 1 วัน" >> ประมวลผลวินิฉัยอาการ แสดงผล "เอ็นข้อเท้าอักเสบ 40% " "กล้ามเนื้ออักเสบ 40%" "กล้ามเนื้อฉีก 5%""เอ็นฉีก 5%" "กระดูกข้อเท้าแตก 5 %" "ไม่มีความเสี่ยง 5 %"( รวม 100 %) เขียนผลวินิตฉัยเป็นคำพูด " เนื่องจากมีโอกาสเป็นเอ็นข้อเท้าอักเสบและกล้ามเนื้อข้อเท้าอักเสบสูง การรักษาเบื้องต้น คือการประคบน้ำแข็ง ร่วมกับการทายาเพื่อลดการอักเสบ ถ้าภายใน 3-5 วัน ไม่หายควรพบแพทย์เนื่องจากยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรค เอ็นฉีก,กระดูกข้อเท้าแตก,กล้ามเนื้อฉีกจะต้องรีบทำการพบแพทย์ " (การแสดงการวินิจฉัย พบแพทย์ หรือ กินยา ตามความเสี่ยงเป็นลำดับจากมากไปน้อย ) -ผู้สนใจข้อมูลสุขภาพ ผู้สนใจข้อมูลโรค เริ่มจากเข้าแอฟ "Health Me" >> เลือกบริการข้อมูลสุขภาพ >>เลือกประเภทของโรค(โรคติดต่อ,โรคไม่ติดต่อ)>>รายการชื่อโรค>>แสดงรายละเอียดของโรค,สาเหตุการเกิดโรค,วิธีการรักษา,วิธีดูแลรักษาตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค
ความยั่งยืน

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

คู่แข่ง :search engine,ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น การจัดการปัญหาของคู่แข่ง: search engine รวบรวมข้อมูล และให้ผู้สนใจป้อนข้อมูลค้นหาผ่านเวบไซต์ผู้ใช้ต้องตัดสืนในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวเอง ผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น มีการจัดการให้ข้อมูลอยู่เป็นส่วนๆขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะออกแบบให้แอพพลิเคชั่นมีความสะดวกในการใช้งาน ความแตกต่าง:มีการให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีแหล่งที่มาชัดเจนและเชื่อถือได้ ความท้าทาย:การจัดการข้อมูลที่สะดวกและง่ายแก่ในการเข้าถึง
เกี่ยวกับตัวคุณ
เกี่ยวกับตัวคุณ
ชื่อ

Prachaya

นามสกุล

Panomupatham

องค์กร
ชื่อองค์กร
ประเทศที่ตั้งขององค์กร

, ทุ่งครุ

ประเทศที่องค์กรนี้สร้างผลกระทบทางสังคม
องค์กรของคุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ดำเนินงานมานานกว่า 5 ปี

องค์กรเคยได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติไหม? โปรดอธิบาย
ข้อมูลอ้างอิง - โปรดใส่ข้อมูลที่ผู้ที่สามารถอ้างอิงได้ ประกอบด้วยประวัติ อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลที่คุณระบุไว้ในที่นี้จะนำไปใช้เพื่อป้อนลงในส่วนต่างๆ ของโปรไฟล์ของคุณที่เว้นว่างไว้ เช่น ความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อจะไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดยกเลิกการทำเครื่องหมายเลือกที่นี่หากคุณไม่ต้องการดำเนินการในเรื่องนี้.

นวัตกรรม
คุณดำเนินงานมานานเท่าใดแล้ว

ยังอยู่ในระยะที่เป็นแนวคิด แต่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

ผลกระทบต่อสังคม
ความเป็นมา : พวกเราอยากรู้เกี่ยวกับโปรเจคและทีมของคุณ ที่มาที่ไป รวมทีมกันได้อย่างไร พบเห็นปัญหาตอนไหน มีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงทำ?

พวกเราเป็นเพื่อนก๊วนเดียวกันในมหาลัย ทราบข้อมูลจากอาจารย์ก้องกาญ เมื่อมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลหรือคลินิก ได้พบเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นลักษณะแผ่นพับ
หนึ่งแผ่นพับจะมีหนึ่งเรื่องถ้าเราต้องการจะรู้หลายเรื่อง ก็ต้องหยิบหลายๆแผ่น และเมื่อหยิบแล้วอ่านเสร็จก็โยนทิ้งทำให้เกิดขยะพวกเราจึงปิ้งไอเดีย ที่จะทำแอพนี้ขึ้นมา อีกทั้ง ถ้าเราสามารถวินิจฉัยโรคหรือวิธีรักษาเบื้องต้นได้เองจะทำให้ประหยัดเวลาในการพบแพทยและลดค่าใช้จ่าย

โปรดอธิบายถึงเป้าหมายของโปรเจคที่คุณริเริ่ม; ระบุเป็นข้อๆ ว่าคุณจะทำอะไรให้สำเร็จบ้าง

1.สามารถจัดการข้อมูลได้
2.ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสามารถวินิจฉัยเองได้
3.รู้วิธีการดูแลรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรค

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิธีการแก้ไขปัญของคุณคืออะไร?

ข้อดี
คนพึ่งหมอน้อยลง
คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น
ข้อมูลด้านสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ข้อเสีย
มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย

อะไรคือผลกระทบของโปรเจคคุณในอีก 5 ปีข้างหน้า?

ไม่มีแผ่นพับ
ข้อมูลของโรคต้องมีการเปลี่ยนแปลง

อะไรคืออุปสรรคที่อาจจะขัดขวางความสำเร็จของโปรเจคคุณ? คุณวางแผนจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างไร?

ข้อมูลมีจำนวนมาก การรวบรวมเพื่อให้คลอบคลุม ต้องอาศัยเวลาและการจัดการที่ดี
ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ของผู้จัดทำมีน้อยจึงต้องการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและการให้ความรู้สถานพยาบาล

ความยั่งยืน
โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับพันธมิตรของคุณ:

สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์
google(play store),apple(app store)

คุณมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ หรือ ตลาดที่จำเพาะเจาะจง สำหรับนวัตกรรมของคุณใช่หรือไม่? ถ้าใช่คือกลุ่มเป้าหมายใด ที่ไหน และ ทำไม?

กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟน กลุ่มคนรักษาสุขภาพ ในประเทศไทย
และอาจสามารถพัฒนาไปใช้ในสถานพยาบาลต่าๆในประเทศไทยได้

สภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยภายในขององค์กรแบบไหนที่จะช่วยทำให้นวัตกรรมของคุณเกิดขึ้นได้?

มีอุปกรณ์และสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยในการนำเสนอ
มีเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อที่เหมาะสม

โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึง Needs (ความต้องการช่วยเหลือ) หรือ Offers (ข้อเสนอ) ที่คุณได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือแนะนำประเภทการสนับสนุนตามรายการที่ยังไม่ค่อยชัดเจน