Making More Health Thailand

สถานการณ์และแนวโน้มสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงจากหลายหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงการสร้างของประชากร สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงวัย อัตราการเกิดมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ในอนาคตอัตราการตายจะสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุหมดอายุขัย ทำให้จำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม การที่ระบบสุขภาพเน้นไปที่การรักษาโรคมากกว่าการป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง การได้รับข้อมูลจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสับสนและยังขาดระบบในการคัดกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร สินค้าและบริการต่างๆ จำเป็นจะต้องมีระบบป้องกันสุขภาพที่มีประสิทธิเพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพของคนไทยยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
 
จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อสุขภาพของคนไทยทุกคน ไม่มีหน่วยงานหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งจะจัดการกับปัญหาอยู่ได้ฝ่ายเดียว จำเป็นที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อตัวเราเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบข้าง

Incubase ระบบสนับสนุนนวัตกรรมสังคม เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ จัดขึ้นในรูปแบบของการประกวดโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมด้านสุขภาพ ในชื่อโครงการ Making More Health Thailand (YV-MMH Thailand) โดยระบุปัญหาด้านสุขภาพและสร้างระบบสนับสนุน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ใช้โอกาสนี้ในการทดลองไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ ได้ ในขณะเดียวกันการลงมือทำจะช่วยเพิ่มความรู้และสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความตระหนักถึงสังคมรอบข้างต่อไปในอนาคต

Timeline

Winner is Announced

April 8, 2014
 • Launch
  October 9, 2013
 • Early Entry Deadline
  February 28, 2014
 • Entry Deadline
  March 7, 2014
 • Voting start
  March 12, 2014
 • Finalists are Announced
  March 23, 2014
 • Winner is Announced
  April 8, 2014

โครงการที่เข้าร่วม

Blog

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 15 ทีมด้วยนะครับ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Youth Venture Making More Health Thailand ซึ่งแต่ละทีมนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงทั้งด้านสุขภาพ เทคโนโลยี และ การสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 

Mar 17, 14
0 comments

กว่า 95% ของประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์มือถือได้ แต่ไม่ใช่กับการดูแลสุขภาพ!

ประชากรทั่วโลกกว่า 1 ล้านล้านคน ไม่เคยพบแพทย์เลยตลอดชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนพวกนี้มักอาศัยอยู่ในถิ่นห่างไกลและเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับการเหลียวแล แนวทางในการเยียวยาปัญหาทางหนึ่งคือการฝึกอบรมทักษะในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่สำคัญๆให้กับคนในชุมชน

Feb 04, 14
0 comments

 

Youth Venture - Making More Health Thailnad ชวนคนรุ่นใหม่ส่งไอเดียเพื่อสุขภาพ เพื่อรับการสนับสนุนด้านเงินทุน 20,000 บาท จำนวน 10 โครงการ พร้อมความรู้ พี่เลี้ยง ตลอดจนเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อให้คุณใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจและค้นหานวัตกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสุขภาพคนไทยให้ดีขึ้นได้ ส่งไอเดียของคุณได้ที่ www.incubase.org ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม [email protected] หรือ 0846922227

Jan 09, 14
0 comments