การทำจานชามจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

This Entry has been submitted.

การทำจานชามจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

Bangkok, Thailand
Year Founded:
2556
Organization type: 
หน่วยงานรัฐบาล
Project Stage:
มีไอเดียแล้ว
Budget: 
$10,000 - $50,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

เนื่องด้วยในปัจจุบันในกระบวนการผลิตภาชนะใส่อาหาร เช่นจาน ชาม จะทำจากพลาสติกหรือเมลามีนซึ่งส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม ดังนั้นทางผมจึงต้องการที่จะทำภาชนะใส่อาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและไม่มีส่วนผสมของวัสดุที่ไม่มีสารก่อมะเร็ง เช่น กากกาแฟ, ขุยมะพร้าว และ แกลบ เป็นต้น

แต่เนื่องด้วยทางผม ไม่มีความรู้ในเรื่องการขึ้นรูป ภาชนะและการผสานตัววัสดุดิบ

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ปัญหาขยะล้นและปัญหาในการกำจัดขยะ เช่น การฝังกลบกากกาแฟ เป็นต้น

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

ต้องการนำเศษวัสดุจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการกำจัด
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

ลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
randomness