ลายคราม.com - ระบบจัดหางานออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ

This Entry has been submitted.

ลายคราม.com - ระบบจัดหางานออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ

ทุกจังหวัด, Thailand
Year Founded:
2556
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
มีไอเดียแล้ว
Budget: 
$10,000 - $50,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

เราจะสร้างเว็บแพลตฟอร์มสำหรับการหางานให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีกำลังแรงกายและแรงใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุและมอบการบริการที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นอื่นๆ

เว็บแพลตฟอร์มนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุที่มองหางาน (เหมือนเป็น LinkedIn สำหรับผู้สูงอายุ) งานจะเป็นงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ทำสวน ทำงานบ้าน ช่วยทำงานประดิษฐ์ ไปจนถึง การสอนดนตรี การแปลภาษา ให้คำแนะนำด้านต่างๆ

ผู้สูงอายุควรได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมโดยอาจคิดเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน และ ผู้ที่ต้องการจะจ้างงานสามารถค้นหาผู้สูงอายุตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ได้ เมื่อจะตัดสินใจจ้างแล้ว ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มของเราได้แบบออนไลน์

รายได้ของบริษัทจะมาจากส่วนแบ่งของรายรับจากการจ้างงาน อีกส่วนหนึ่งจะมาจากการให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ โดยเราจะนำรายได้นี้มาใช้ในการดำเนินการและไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพและขาดการดูแล

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยังขาดการดูแลอยู่มาก ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม และไม่เข้าถึงระบบบำนาญของรัฐ ผู้สูงอายุบางคนถูกให้ออกจากงานก่อนวัยเกษียณ ไร้อาชีพและรายได้ ต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน ประกอบกับค่าครองชีพที่มีแต่จะสูงขึ้นทุกวัน เงินสำรองที่เก็บออมไว้ไม่พอเพียงต่อการใช้จ่ายในวัยชรา ความยากจนในวัยชราจึงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่เราควรหาทางแก้ ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ อายุเฉลี่ยของเรายืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีร่างกายที่แข็งแรง ระบบสมองและความคิดที่ไม่ด้อยกว่าคนหนุ่มสาว และมีประสบการณ์ชีวิตมากมายที่จะทำประโยชน์ให้สังคม แต่ในปัจจุบัน พวกเขาเหล่านี้ไม่มีตัวช่วยในการจัดหางานที่เหมาะสมและยังไม่มีวิธีการหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุจำนวนมากพยายามขายของเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตตามข้างถนน หรืออยู่แต่ในบ้านโดยไม่มีกลุ่มสังคมเพื่อแบ่งปัน ทำให้เกิดความรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวและอาจเกิดความรู้สึกถดถอย หมดกำลังใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันทั้งหญิงและชายทำงานนอกบ้านกันมากขึ้น เวลาที่จะใช้ในการดูแลบ้านและครอบครัวน้อยลง จึงต้องการบริการเล็กๆน้อยๆ เช่น ทำความสะอาดบ้าน เฝ้าบุตรหลาน ในยามที่ตนไม่อยู่ ในอดีตเมื่อคนยังอยู่ในครอบครัวใหญ่ งานเหล่านี้จะถูกรับผิดชอบโดยสมาชิกอื่นในบ้านที่ไม่ได้ทำงานแล้ว เช่น ปู่ย่าตายาย แต่ปัจจุบัน สังคมกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จำเป็นต้องจ้างวานผู้อื่นที่ไม่รู้จักมาทำ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้จ้างรู้สึกไม่ไว้วางใจได้

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

เรามองเห็นว่า การบริจาคเงินให้ผู้สูงอายุไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนของปัญหานี้ แต่การทำงานเล็กน้อยๆ นอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้มาจุนเจือตนเองแล้ว ยังช่วยให้ท่านได้ใช้ร่างกายส่วนต่างๆ และประสบการณ์ที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ทำให้ท่านได้มีสังคม พบปะกับคนรุ่นอื่นๆ สร้างคุณค่าในชีวิตและ self esteem ของผู้สูงอายุ สำหรับผู้ใช้บริการแล้ว การจ้างงานผู้สูงอายุจะช่วยสร้างความไว้วางได้ในระดับหนึ่งและยังเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของบริการในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย นอกจากนี้ เราหวังว่า การพบปะกันจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นของทั้งผู้จ้างงานและผู้ให้บริการ ลดความห่างไกลของรุ่น สำหรับรูปแบบการสมัครนั้น เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านอาจไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยี เราจะเปิดโอกาสให้ลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดสามารถสมัครสมาชิกให้ท่านได้ และ เราจะกำหนดให้ต้องมีบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุเอง ทั้งหมดนี้ ทำให้เราเชื่อว่า การสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมเพื่อการจัดหางานให้ผู้สูงอายุจะเป็นการแก้ปัญหาข้างต้นแบบองค์รวมอย่างแท้จริง
randomness