เชียงใหม่เขียว สวย หอม

This Entry has been submitted.

เชียงใหม่เขียว สวย หอม

เชียงใหม่, Thailand
Year Founded:
2554
Organization type: 
ธุรกิจ
Project Stage:
ทำ 1-2 ปีแล้ว
Budget: 
< $1,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

โครงการ "เชียงใหม่เขียว สวย หอม " เกิดจากการรวมตัวขององค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐที่ได้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาวิกฤตหมอกควัน โดยใช้หลักการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับชุมชน อาสาสมัคร ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดเกษตรในเชียงใหม่ให้มากขึ้น
โครงการนี้มีแรงบันดาลใจจากการเข้ามาเรียนรู้กับผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชผักอย่างใกล้ชิด ผนวกกับเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ และดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งการตระหนักถึงปัญหาว่าคนเชียงใหม่ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของสารเคมีสะสมในเลือดสูง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน อีกทั้งมลพิษทางอากาศที่ส่งผลให้เกิดทั้งปัญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเช่นเดียวกัน โดยโครงการนี้นอกจากจะมีการเข้าไปออกแบบแปลงผักสวนครัวตามร้านอาหารหรือในบ้านของผู้ที่สนใจให้สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์โดยสามารถรับประทานได้ ซึ่งผักเหล่านี้จะปราศจากสารเคมี และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการกระจายความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชผัก และคุณประโยชน์ของต้นไม้แต่ละชนิดให้กับชุมชน และคนทั่วไปให้มีความรู้ติดตัว สามารถถ่ายทอด และกระจายความรู้นี้ไปสู่ผู้อื่นได้ต่อไปโดยผ่านการสื่อสารแบบปากต่อปาก

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

เมื่อพิจารณาดูแล้ว เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม นั้น เป็นเครือข่ายที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจะไม่สามารถจัดทำให้เกิดเป็นโครงการที่ยั่งยืนได้เลย หากเกิดปัญหาในด้านงบประมาณที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่ทางโครงการจัดทำขึ้นนั้น ต่างจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างในการดำเนินกิจกรรม จากปัญหาดังกล่าว โครงการของเราจึงต้องการที่จะนำเสนอช่องทางเพื่อหาเงินสนับสนุน และเพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการในระยะยาว เพื่อให้เกิดเป็นโครงการที่ยั่งยืน และสามารถสานต่อแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ที่ในปัจจุบันเป็น “เมืองในควัน” ให้กลับมาเป็น “เมืองในสวน” ได้ดังเดิม

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

เราจะเข้าไปปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนให้อนุรักษ์ ใส่ใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างการเรียนรู้ในด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติให้รู้จักการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและแบ่งปันสู่สังคมสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามบ้านกับ “เชียงใหม่เขียว สวย หอม” ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเพิ่มรายได้ให้กับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นการช่วยกันสร้างเมืองเชียงใหม่ให้กลับมามีพื้นที่สีเขียวเหมือนดังอดีตอีกครั้ง สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ถือเป็นการสร้างวิถีชีวิตที่ดีตามไปด้วย โครงการนี้จะทำการประชาสัมพันธ์โดยใช้การสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งจัดกิจกรรม Work shop สอนการทำกิจกรรมต่างๆภายในสวนเช่นการทำอาหาร การออกกำลังกาย และทำกิจกรรมครอบครัวภายในสวน เพื่อให้ผู้ที่สนใจปลูกต้นไม้ที่บ้านได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในเชียงใหม่ ก็จะเรียกกลุ่ม “เชียงใหม่เขียว สวย หอม” ไปช่วยจัดสวนและปลูกต้นไม้ให้กับผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้ในบ้านหรือที่ดินของเขาเอง โดยให้อัตราผลตอบแทนที่เจ้าของที่ดินยินดีจ่ายเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนที่เป็นอาสาสมัครมามีรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับรุ่นต่อๆไป
Impact: How does it Work

Example: Walk us through a specific example(s) of how this solution makes a difference; include its primary activities.

โครงการ “เชียงใหม่เขียว สวย หอม” ปลูกต้นไม้ตามบ้านได้มีจำนวนสมาชิกอาสาเข้าร่วมจำนวน 30 คนโดยประมาณแต่ไม่มีผลตอบแทนที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทำให้กลุ่มอาสาเริ่มห่างหายและจบออกไปโดยไม่มีการสืบต่ออุดมการณ์ ซึ่งจะเห็นว่าหากเราสามารถทำให้ทุกฝ่ายตระหนักเห็นคุณค่าในสิ่งแวดล้อมเหมือนกันทั้งคนขอให้มาช่วยจัดสวนในบ้านของตนเองก็ยินดีจ่ายค่าตอบแทนให้กับกลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มอาสาสมัครนอกจากจะมาด้วยใจแล้วยังได้รับผลตอบแทนที่ทำให้พวกเขารู้สึกอยากทำต่อไป ดังนั้นหากทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าที่จะได้รับในทิศทางเดียวกันคือ เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพชีวิต และเพื่อความสุขของทุกฝ่ายแล้วนั้น โครงการ “เขียว สวย หอม” ก็จะมั่นคงและยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

Impact: What is the impact of the work to date? Also describe the projected future impact for the coming years.

ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้มีอาสาสมัคร Green Ranger ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่มีจิตสามาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในเมือง ภายใต้แนวคิด “เขียวทันที เขียวทั้งชุมชน” จำนวน 30 คนต่อการพัฒนาชุมชน 1 ครั้ง โดยดำเนินโครงการปลูกผักอินทรีย์ จัดทำถังขยะชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่ อาทิ ชุมชนริมคลองแม่ข่า, ชุมชน 5 ธันวา แยกสุสานหายยา, หมู่บ้านลานนาฮิลล์ กาดรวมโชค, พื้นที่ลาดเอียงใกล้เชิงเขาดอยสุเทพ, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, สวนผักเลียบคลองชลประทาน และหอศิลป์และหอสมุดฟื้นบ้านย่างเวียง เป็นต้น ซึ่งการปลูกป่าในแต่ละครั้ง นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีผักอินทรีย์ที่สดสะอาดไว้รับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้สามารถลดปริมาณมลพิษในอากาศลง ลดตัวแปรในการเกิดสารก่อมะเร็ง ได้แก่ โรคมะเร็งปอดและหอบหืด รวมทั้งลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธุ์ในครอบครัวและช่วยให้มีกิจกรรมร่วมกัน การแก้ปัญหามลภาวะในเมืองโดยใช้อาสาสมัครดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้จะทำให้คนในชุมชนเกิดการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันของทีม Green Ranger และชาวบ้าน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความรู้สึก รักป่า รักน้ำ ร่วมกันปกป้องดูแลต้นไม้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดการพื้นที่ป่าอย่างเหมาะสมยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศของเมืองอีกด้วย
ความยั่งยืน

Financial Sustainability Plan: What is this solution’s plan to ensure financial sustainability?

ลักษณะโครงการเป็นโครงการที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนและสามารถขยายผลได้ต่อไปในอนาคต โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเข้าร่วมโครงการให้ผู้ที่สนใจได้มีการสานต่ออุดมการณ์ ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ตัวอาสาสมัคร เพื่อให้เกิดจิตอาสา และรักสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกันในชุมชน จัดการพื้นที่สีเขียว อีกทั้งเป็นการนำเมืองเชียงใหม่กลับคืนสู่การเป็นเมืองในสวนดังในอดีตอีกครั้ง โดยจะเน้นที่พื้นที่บริเวณภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กับพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีความพร้อม แล้วจึงค่อยขยายออกไปสู่ท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

Marketplace: Who else is addressing the problem outlined here? How does the proposed project differ from these approaches?

ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการคือ กลุ่มเด็ก และเยาวชนอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะ ภายใต้กิจกรรมหลักคือการปลูกต้นไม้ตามบ้าน และกิจกรรมรองคือ ปลูกต้นไม้ตามโอกาส เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันแม่ โดยรับงานจากบริษัทนิติบุคคลที่มีโปรแกรม CSR นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมปลูกผักในโรงเรียนและในมหาลัยอีกด้วย โครงการที่มีอุดมการณ์ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกต้นไม้จากเครือข่าย “เชียงใหม่เขียว สวย หอม” เพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายใต้หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการทำกิจกรรมดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมต่อไป เราจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนร่วมโดยใช้สื่อด้าน Social Network ได้แก่ Facebook Instagram รวมถึง Youtube เป็นสื่อในการสื่อสาร นอกจากนี้แล้วจะมีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารแจกฟรี ประชาสัมพันธ์ผ่านโรงเรียน มหาวิทยาลัย คลื่นวิทยุชุมชน และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆที่ให้ความรู้แก่กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชุมชนที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย เช่น ในเรื่องของปุ๋ย ทางเครือข่าย “เชียงใหม่เขียว สวย หอม” ก็พร้อมที่จะเสนอแนวทาง และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทย
ทีมงาน

Founding Story

เนื่องจากทางทีมเล็งเห็นความสำคัญของเครือข่าย “เชียงใหม่เขียว สวย หอม” ที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะไม่มีการสานต่อหากไม่สามารถจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ทางโครงการจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆดังกล่าวนั้นมีส่วนอย่างมากในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของชาวเชียงใหม่ ทางทีมจึงต้องการใช้องค์ความรู้ในด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านบัญชีที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียน มาบูรณาการเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวผลักดันสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ความคิดเห็น

Incubase Thailand's picture

สวัสดีครับ

สามารถส่งโครงการนี้เข้าร่วมประกวดเพื่อรับการสนับสนุนด้านเงินทุนตั้งต้นสูงสุด 50,000 บาท ได้ที่ http://www.changemakers.com/th/I2Iproject ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0846922227 ครับ

ขอบคุณครับ
ทีมงาน