แก้ไขปัญหาแรงงานไทยในอิสราเอลจากการถูกละเมิดสิทธิ

This Entry has been submitted.

แก้ไขปัญหาแรงงานไทยในอิสราเอลจากการถูกละเมิดสิทธิ: ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Thailand
Year Founded:
2558
Organization type: 
รูปแบบผสม
Project Stage:
มีไอเดียแล้ว
Budget: 
$1,000 - $10,000
รายละเอียดโครงการ
นำเสนอโครงการ

Concise Summary: Help us pitch this solution! Provide an explanation within 3-4 short sentences.

ปรับปรุงระบบดูแลแรงงานไทยในอิสราเอล มิให้ถูกละเมิดสิทธิด้านต่างๆในประเทศอิสราเอล
และร่วมกันรณรงค์เรียกร้องการคุ้มครองสิทธิเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

About Project

Problem: What problem is this project trying to address?

แรงงานไทยภาคเกษตรกรรมในอิสราเอลถูกละเมิดสิทธิตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานดังนี้ -ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญาจ้างระหว่างรัฐ -ทำงานเกินจากชั่วโมงทำงานปกติโดยได้รับค่าล่วงเวลาไม่ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด -ไม่ได้รับสวัสดิการตามสัญญาจ้าง ไม่มีสลิปหรือหลักฐานการจ่ายค่าจ้างตามจริง -สภาพการทำงานที่ไม่ถูกหลักมาตราฐานอาชีวอนามัยก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ -สวัสดิการและสภาพความเป็นอยู่ไม่เหมาะสม ที่พักอาศัยสภาพแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

Solution: What is the proposed solution? Please be specific!

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในอิสราเอลให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง สมาคมแรงงานไทยในอิสราเอล เพือติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด
randomness