วิศวะ ชาตรีกุล

JimmyC13

Name: วิศวะ ชาตรีกุล
Organization:
Website:
Title:

Challenge Entries

มุ่งมั่นสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างขยะให้มีมูลค่าแบบบูรณา ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการแยกขยะ
หลัการ 6 ส. และ กรอบ 3 ด้าน ดังนี้
6 ส.(สร้างคน สร้างทีม สร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วม สร้างกลวิธี สร้างมูลค่า)=ลดปริมาณขยะ
ยึดกรอบ3ด้าน 1.ขยะมีมูลค่า2.ขยะต้องแยก3.ขยะมีผลกระทบ

ดำเนินการจัดการอบรมนศ.ธรรมศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดสำนึกจิตสาธารณะ เสริมความพร้อมในการเป็นนักกิจกรรมอาสา โดยเนื้อหาในการอบรมเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำกิจกรรมอาสาและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกไปเป็นบุคคลคุณภาพที่มีคุณธรรมในสังคม

ดำเนินการจัดการอบรมนักศึกษาธรรมศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดสำนึกพลเมืองหรือจิตสาธารณะ เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นนักกิจกรรมอาสา โดยเนื้อหาในการอบรมเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการในการจัดทำกิจกรรมอาสาและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกพลเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

randomness