Nicha Pittayapongsakorn

Nicha Pittayapongsakorn

Nicha Pittayapongsakorn's picture
Name: Nicha Pittayapongsakorn
Organization:
Website:
Title:

Challenge Entries

เราจะสร้างเว็บแพลตฟอร์มสำหรับการหางานให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีกำลังแรงกายและแรงใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุและมอบการบริการที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นอื่นๆ

เว็บแพลตฟอร์มนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุที่มองหางาน (เหมือนเป็น LinkedIn สำหรับผู้สูงอายุ) งานจะเป็นงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เช่น ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ทำสวน ทำงานบ้าน ช่วยทำงานประดิษฐ์ ไปจนถึง การสอนดนตรี การแปลภาษา ให้คำแนะนำด้านต่างๆ