Podmínky použití Changemakers

Datum účinnosti: 29. července 2020

Přehled a přijetí podmínek

Tyto Podmínky představují právní dohodu mezi vámi jako uživatelem a Ashokou jako poskytovatelem služby Changemakers („Ashoka“, „Changemakers“, „my“, „nás“ nebo „náš“). Podmínky upravují váš přístup a používání webové stránky Changemakers a všech dalších webových stránek vlastněných nebo řízených Changemakers, včetně changemakers.com, network.changemakers.com, wise.changemakers.com, bilduenger.changemakers.com a connect.changemakers. com a všechny služby na nich nabízené (souhrnně „Služba“). Tyto Podmínky se vztahují také na vaše používání všech funkcí, aplikací, obsahu, stahování nebo jiných služeb, které vlastníme a kontrolujeme a zpřístupňujeme prostřednictvím Služby nebo které zveřejňují nebo odkazují na tyto Podmínky bez ohledu na to, jak k nim přistupujete nebo je používáte.

Úředním jazykem Podmínek je angličtina, pokud to nevyžadují místní zákony. Jakékoli překlady Podmínek slouží pouze pro referenční účely. Tyto podmínky v anglickém jazyce budou mít přednost před jakýmikoli podmínkami jakýchkoli překladů v případě, že vznikne spor ohledně jakýchkoli protichůdných podmínek.

Přečtěte si prosím pozorně tuto smlouvu. Stanovuje právně závazné podmínky pro vaše používání Služby. Pokud místní zákony nevyžadují jinak, váš přístup ke Službě nebo její používání představuje váš souhlas se všemi ustanoveními Podmínek. Pokud nejste ochotni být vázáni Podmínkami, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Changemakers mohou tyto Podmínky čas od času upravit. Změny budou zveřejněny na domovské stránce služby. Pokud místní zákony nevyžadují jinak, vaše další používání služby po jakýchkoli úpravách znamená, že souhlasíte s upravenými podmínkami. Pokud není výslovně uvedeno jinak ze strany Changemakers, budou jakékoli nové funkce, nové služby, vylepšení nebo úpravy služby implementované po vašem počátečním přístupu ke službě podléhat všem aktuálně platným podmínkám.

Tyto podmínky zahrnují zproštění všech nároků na náhradu škody vůči nám, které mohou vzniknout z vašeho používání služby v rozsahu povoleném místními zákony. Používáním služby souhlasíte s tímto vydáním, pokud místní zákony nevyžadují jinak.

Registrace účtu

Jako protihodnotu za vaše používání Služby souhlasíte s tím, že:

 • poskytnout přesné a úplné informace o sobě (a případně dalších osobách), jak je požadováno v jakémkoli registračním formuláři účtu, nominačním formuláři, soutěžním příspěvku nebo jiných podobných formulářích (dále jen „registrační údaje“);

 • udržovat a neprodleně aktualizovat registrační údaje, aby byly přesné a úplné;

 • nevytvářejte bez svolení účet nikomu jinému než sobě;

 • nepřevádět svůj účet na nikoho bez předchozího písemného povolení od Changemakers; a

 • nevytvářejte více než jeden uživatelský účet.

Pokud je vám méně než 13 let, pak se bez výslovného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce nesmíte zaregistrovat jako uživatel nebo vytvořit profilovou stránku.

Pokud jsou jakékoli informace, které poskytnete, nebo pokud máme důvodné podezření, že jakékoli informace, které poskytnete, jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé, neúplné nebo porušují tyto Podmínky, naše Zásady ochrany osobních údajů nebo jakýkoli platný zákon, můžeme pozastavit nebo ukončit svůj účet. Vyhrazujeme si také obecnější a širší právo, jak to umožňují platné zákony, ukončit váš účet nebo pozastavit či jinak odepřít váš přístup k němu nebo jeho výhodám, a to vše dle našeho výhradního uvážení z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti.

Uživatelská jména a hesla

Pokud se zaregistrujete pro některou z našich funkcí, které vyžadují heslo a uživatelské jméno, souhlasíte s tím, že:

 • Nebudete používat uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, které již používá někdo jiný, může se vydávat za jinou osobu, patří jiné osobě, porušuje duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu nebo je urážlivé. Jakékoli uživatelské jméno a heslo pro váš přístup ke Službě bude sloužit pouze pro vaše osobní použití. Z jakéhokoli důvodu můžeme odmítnout, odstranit nebo získat zpět použití jakéhokoli hesla, uživatelského jména nebo e-mailové adresy.

 • V souvislosti s registračním procesem o sobě uvedete pravdivé, přesné, aktuální a úplné Registrační údaje a budete je udržovat a aktualizovat, a to i na své Profilové stránce, průběžně a rychle, aby byly přesné, aktuální a úplné.

 • Jste výhradně odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem, heslem a uživatelským jménem, ať už jste aktivitu povolili či nikoli.

 • Jste výhradně odpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači a dalším zařízením tak, aby ostatní neměli přístup k žádné části služby chráněné heslem pomocí vašeho jména, uživatelského jména nebo hesla.

 • Okamžitě nás upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu, uživatelského jména nebo hesla nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení, ale souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za následné zastavení nebo zabránění neoprávněnému používání.

 • Svůj účet ani žádná práva k účtu neprodáte, nepřevedete ani nepořadíte.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

Registrační údaje a další osobní údaje, které od vás shromažďujeme v souvislosti se Službou („Osobní údaje“), podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů , které jsou součástí těchto Podmínek formou odkazu. Před použitím Služby si prosím přečtěte Zásady ochrany osobních údajů. Pokud místní zákony nevyžadují jinak, váš přístup ke Službě nebo její používání představuje váš souhlas se všemi podmínkami Zásad ochrany osobních údajů, včetně přenosu vašich osobních údajů do Spojených států a dalších zemí za účelem jejich uložení, zpracování a použití Changemakers a její partneři, pobočky, konzultanti, dodavatelé a poskytovatelé.

I když má Služba zavedena bezpečnostní opatření, která mají chránit před ztrátou, zneužitím nebo změnou osobních údajů pod naší kontrolou, nejsme schopni zajistit, že tato opatření budou vždy úspěšná. Tuto službu byste neměli používat ke zpracování důvěrných nebo citlivých informací.

Licence na obsah

Záměrem Changemakers při žádosti o licenci na obsah není získat vlastnictví jakéhokoli vašeho uměleckého díla, fotografií, grafiky, zvuku, videa, textu, ochranných známek a podobně (souhrnně „ Obsah vytvářený uživateli “ nebo „ UGC “), ale být schopen publikovat takový obsah na Službě, propagovat svůj UGC, propagovat Changemakers a propagovat, dále a lépe porozumět oblasti sociálních změn.

Souhlasíte s tím, že když publikujete UGC, znamená to, že umožňujete všem uživatelům Služby přístup k těmto informacím, jejich používání a jejich spojení s vámi. Aby bylo zajištěno, že služba zůstane k dispozici pro podporu mise Changemakers, všichni uživatelé přispívající materiálem jsou povinni udělit široká oprávnění k redistribuci a opětovnému použití svých příspěvků podle Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License a GNU Free Documentation Licence (bez verze, bez invariantních sekcí, textů na přední straně obálky nebo textů na zadní straně obálky). Souhlasem s těmito Podmínkami a odesláním UGC prostřednictvím Služby udělujete Changemakers nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, plně splacenou, bezplatnou licenci k používání, překladu, reprodukování, úpravám, publikování, veřejné distribuci, importu, veřejnému zobrazovat, veřejně provádět, digitálně provádět, vytvářet odvozená díla a jinak používat takový UGC (včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví v něm obsažených) a právo udělovat sublicenci na výše uvedená práva (prostřednictvím více úrovní) třetím stranám za účelem následující účely:

 • provozování Služby;

 • propagace Odeslaného obsahu;

 • propagace Changemakers;

 • podpora sociálních změn;

 • podpora oblasti sociálních změn; a

 • lépe porozumět oblasti sociálních změn.

Chcete-li přispět materiálem od jiných autorů nebo materiálem, jehož jste spoluautorem, můžete tak učinit pouze tehdy, pokud je dostupný za podmínek, které jsou kompatibilní s těmito licencemi, a pokud to vyžaduje základní licence, poskytnete řádné uvedení zdroje. Pokud nejste vlastníkem UGC, který odešlete prostřednictvím Služby, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění udělit tuto licenci k obsahu.

Pro větší jistotu, Changemakers nebude mít žádná jiná práva k UGC a zejména si nebude nárokovat autorská práva, podávat přihlášky ochranné známky nebo podávat patentové přihlášky na UGC. Vy nebo vlastník (pokud je to relevantní) si ponecháváte vlastnictví a všechna další práva k obsahu vytvořenému uživateli.

Pokud nejste vlastníkem UGC, který odešlete prostřednictvím Služby, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění udělit tuto licenci k obsahu.

Vlastnictví Služby

S výjimkou UGC odeslaných uživateli, Služba, včetně veškerého dalšího obsahu zobrazeného ve Službě a veškerého základního softwaru nebo technologie používané v souvislosti se Službou a všemi jejími aspekty, včetně všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv k nim, je ve vlastnictví společnosti Changemakers nebo jejích poskytovatelů licencí (souhrnně „ obsah služby “). Obsah služby je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách a nekalé soutěži. Berete na vědomí, že služba, obsah služby zobrazený ve službě a jakákoli základní technologie nebo software používaný v souvislosti se službou obsahuje informace o vlastnictví Changemakers. Nesmíte komerčně využívat žádnou část Služby, včetně uměleckých děl, fotografií, grafiky, zvuku, videa, textu, ochranných známek a podobně, pokud to není výslovně povoleno Changemakers.

„Changemakers“, „Ashoka“ a „Everyone a Changemaker“ jsou ochranné známky společnosti Ashoka nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky, názvy produktů a názvy společností objevující se v Obsahu služby jsou ochranné známky nebo servisní značky Ashoka, Changemakers nebo jejich příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem. Tyto značky mohou být veřejně používány pouze se svolením jejich vlastníků. Jakékoli spravedlivé použití ochranných známek a servisních známek vyžaduje řádné uznání.

Je to v souladu s naším posláním podporovat veřejný diskurs a akce týkající se sociálního podnikání a systémových, inovativních změn. V souladu s tím, pokud nejsou konkrétní materiály výslovně omezeny, jak je uvedeno tam, kde jsou zobrazeny, je zásadou Changemakers povolit omezenou reprodukci a distribuci obsahu služby následovně: Můžete kopírovat a distribuovat položky obsažené v obsahu služby za předpokladu, že:

 • konkrétní článek nebo sekce jsou reprodukovány jako celek ve své původní podobě; nesmíte upravovat nebo jinak měnit podstatu obsahu nebo měnit či mazat jakákoli upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva;

 • všechny kopie obsahují prohlášení, že materiál byl reprodukován ze Služby se svolením Changemakers;

 • kopie jsou distribuovány pouze pro nekomerční vzdělávací účely nebo účely veřejné politiky; a

 • kopie jsou distribuovány zdarma nebo maximálně za skutečné náklady. Za předpokladu, že splníte všechny tyto podmínky, vám Changemakers uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci k používání, kopírování a distribuci obsahu služby.

Kromě toho, co je konkrétně popsáno výše, nesmíte kopírovat, reprodukovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat, distribuovat, licencovat, přenášet, prodávat, upravovat, zobrazovat, připravovat jako celek nebo zčásti jakákoli odvozená díla založená na, znovu publikovat, přenášet , přeposílat nebo jinak používat jakýkoli obsah služby bez předchozího písemného povolení od Changemakers. Chcete-li požádat o takové povolení, kontaktujte [email protected] . Ochranné známky, grafika, umělecká díla nebo jiné vizuální nebo zvukové prvky Changemakers nesmí být v žádném případě reprodukovány odděleně od textového obsahu, který je s nimi spojený jako součást služby.

Pokud se dozvíte o možném porušení autorských práv, ochranné známky nebo jiného porušení, žádáme vás, abyste nás neprodleně informovali. Přečtěte si prosím níže sekci Oznámení pro nároky na porušení autorských práv a Agent for Notice. Všechna práva ke Službě, která vám Changemakers výslovně neudělila, si ponechají Changemakers.

Používání Služby

Určité části služby nabízejí uživatelům možnost vytvářet, sestavovat, zveřejňovat, nahrávat, zobrazovat, publikovat, distribuovat, přenášet, vysílat nebo jinak zpřístupňovat nebo odesílat prostřednictvím služby UGC. Potenciálně můžete být schopni odeslat UGC prostřednictvím funkcí svého profilu, fór, blogů, nástěnek, prostředí sociálních sítí, nástrojů pro tvorbu obsahu, sociálních komunit, e-mailu a další komunikace. Jste plně odpovědní za veškerý obsah UGC, který zpřístupníte Službě nebo jejím prostřednictvím, ať už je zveřejníte nebo přenesete soukromě. Tvůrci změn se mohou podle vlastního uvážení rozhodnout odstranit nebo nepřijmout jakýkoli UGC. Kromě toho poskytnutím UGC opravňujete a nařizujete Changemakers, aby pořizovali takové jejich kopie, které považujeme za nezbytné pro usnadnění odesílání a ukládání obsahu služby.

Přebíráte plnou odpovědnost a riziko za používání služby. Je výhradně vaší odpovědností vyhodnotit přesnost, úplnost a užitečnost všech informací, ke kterým máte přístup nebo které získáte prostřednictvím Služby. Changemakers nekontroluje veškerý materiál zveřejněný třetími stranami prostřednictvím Služby a nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu takového Obsahu Služby nebo UGC (souhrnně „ Obsah “), i když je Changemakers zkontroloval. Berete na vědomí, že používáním Služby můžete být vystaveni materiálům, které jsou urážlivé, neslušné nebo nevhodné. Za žádných okolností nebudou Changemakers žádným způsobem odpovědní za jakýkoli obsah, včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakýchkoli materiálech nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání jakéhokoli obsahu. Tímto souhlasíte s tím, že zprošťujete Changemakers veškerých nároků, požadavků a škod (skutečných i následných) jakéhokoli druhu a povahy, známých i neznámých, podezřelých i netušené, odhalených i nezveřejněných, vyplývajících nebo jakkoli spojených s jakýmkoli takovým spory nebo používání služby, pokud místní zákony nestanoví jinak. Jste odpovědní za dodržování všech zákonů vztahujících se na UGC, které odešlete prostřednictvím služby.

Pokud není v Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, souhlasíte s tím, že bez ohledu na vaše ponechané vlastnické podíly (a) s jakýmkoli UGC, který nahrajete nebo jinak zpřístupníte ve Službě, bude Changemakers zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými, a (b ) jak je povoleno příslušným zákonem nebo jak je výslovně uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, Changemakers nepřebírá žádné závazky jakéhokoli druhu vůči vám nebo jakékoli třetí straně s ohledem na váš UGC.

Pokaždé, když nahrajete, odešlete nebo jinak zpřístupníte jakýkoli obsah, prohlašujete a zaručujete, že je vám alespoň 13 let nebo jste rodičem nebo zákonným zástupcem nebo máte všechny řádné souhlasy rodiče nebo zákonného zástupce jakékoli nezletilé osoby. kdo je vyobrazen v Obsahu nebo k němu přispívá.

Souhlasíte s tím, že Changemakers může, ale nemusí, předem prověřovat UGC a že Changemakers má právo, nikoli povinnost, podle vlastního uvážení předem prověřit, odmítnout, odstranit nebo přesunout jakýkoli UGC, který je dostupný ve Službě. Changemakers má právo odstranit jakýkoli UGC, který porušuje tyto Podmínky, neodpovídá našemu poslání nebo je jinak nevhodný, v každém případě, jak určí Changemakers podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli obsahu, včetně jakéhokoli spoléhání se na obsah, integritu a přesnost takových materiálů. Na požádání souhlasíte s tím, že poskytnete dokumentaci nezbytnou k ověření práv na UGC a k ověření vašeho souladu s těmito podmínkami. Neposkytnutí takového důkazu může mimo jiné vést k tomu, že dotyčný UGC bude ze Služby odstraněn.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přebíráte veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoli a veškerého Obsahu, pokud místní zákony nestanoví jinak. Obsah nemusí být vhodný nebo uspokojivý pro vaše použití a než se na něj budete spoléhat, měli byste si ověřit všechny informace. Jakákoli rozhodnutí učiněná na základě Obsahu jsou vaší výhradní odpovědností.

Berete na vědomí, že internet, mobilní komunikace a digitální úložiště mohou být nezabezpečené a mohou podléhat narušení bezpečnosti, takže váš UGC je předáván na vaše vlastní riziko, a souhlasíte s tím, že s ohledem na to ochráníte Changemakery.

Souhlasíte s tím, že službu nebudete používat k žádné z následujících činností:

 • Nahrát, zveřejnit, přenést nebo jinak zpřístupnit:

  • Jakýkoli materiál, o kterém víte nebo máte důvod vědět, porušuje, zneužívá nebo jinak porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná smluvní či vlastnická práva jakékoli strany.
  • Jakýkoli materiál, který je nezákonný, ohrožující, urážlivý, škodlivý pro jiné osoby (zejména nezletilé, včetně jakékoli formy dětské pornografie nebo neslušného zobrazování dětí), obtěžující, zastrašující, křivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, pomlouvačný, invazivní vůči jiným soukromí, nenávistné nebo rasově, etnicky nebo jinak nežádoucí.

  • Jakékoli obrázky, obrázky nebo videa, na kterých nejste vy nebo někdo, koho znáte, s výslovným povolením je zpřístupnit.

  • Jakýkoli materiál, který nemáte právo zpřístupnit podle jakéhokoli zákona nebo na základě smluvních nebo svěřeneckých vztahů (jako jsou interní informace, vlastnické a důvěrné informace, které jste se dozvěděli nebo sdělili v rámci pracovněprávních vztahů nebo na základě dohod o mlčenlivosti, jakékoli soukromé informace jakékoli třetí strana, materiál, který jste nevytvořili a nemáte oprávnění zveřejňovat).
  • Jakákoli nevyžádaná komunikace nebo reklama neschválená Changemakery, propagační materiály nebo jakákoli jiná forma žádostí o jakýkoli typ informací.

  • Jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení.

 • Získejte jakékoli informace nebo obsah ze služby pomocí jakéhokoli robota, pavouka, škrabky nebo jiných automatizovaných prostředků pro jakýkoli účel.

 • Podnikněte jakékoli kroky, které ukládají nebo mohou způsobit, podle našeho výhradního uvážení, nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení naší infrastruktury IT.

 • Úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.

 • Nahrajte jakékoli materiály jiné než osobní povahy.

 • Vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat sebe, svůj věk nebo svou příslušnost k jakékoli osobě nebo subjektu.

 • Shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje, včetně e-mailových adres nebo údajů o jiných uživatelích v souvislosti se zakázanými činnostmi popsanými v této části.

 • Pokus o získání neoprávněného přístupu k jakékoli technologii zabezpečení nebo řízení přístupu implementované ve Službě nebo na serverech a síti přidružené ke Službě, nebo se o ni pokusí obejít nebo se o ni pokusit.

 • Použijte Službu nebo jakýkoli e-mail v jakékoli doméně Changemakers k doručování nevyžádaných hromadných e-mailů.

 • Zveřejňujte nebo nabízejte jakoukoli soutěž, dárky nebo loterie na Changemakers, aniž byste dodržovali všechny platné zákony.

Následující odrážky vysvětlují chování, které se očekává od členů online komunit Služby („Komunity“).

 • Obsah, který vytvoříte. Všechny vaše UGC buď musí být pro vás původní, nebo k nim musíte mít všechna potřebná práva od třetích stran, abyste mohli dodržovat podmínky Changemakers. Váš UGC by neměl obsahovat žádná viditelná loga, fráze nebo ochranné známky, které patří třetím stranám. Nepoužívejte žádné UGC, které patří jiným lidem, a vydávejte je za své; to zahrnuje veškerý obsah, který byste mohli najít jinde na internetu. Pokud kdokoli přispívá do vašeho UGC nebo má nějaká práva k vašemu UGC, nebo pokud se někdo objevuje nebo je v UGC zmiňován, musíte mít také jeho svolení předložit takový UGC naší Službě. Pokud například někdo vyfotil vás a vašeho přítele a vy nahrajete tuto fotografii do Služby jako svůj UGC, musíte k tomu získat povolení od svého přítele a fotografa.

 • Žádné obrázky, videa ani obrázky nikoho jiného než vás a vašich přátel a rodiny. Pokud se rozhodnete odeslat do služby fotografie, odkazovat na vložená videa nebo zahrnout jiné obrázky skutečných lidí, ujistěte se, že jsou vaše nebo vás a někoho, koho znáte, a pouze pokud máte jeho výslovné povolení je odeslat.

 • Jednejte přiměřeně. Všechny vaše servisní aktivity musí být vhodné pro dané místo, jak určí Changemakers. Respektujte názory a komentáře ostatních, abychom mohli pokračovat ve vytváření komunit, které budou bavit všechny. Pokud si myslíte, že by váš UGC mohl někoho urazit nebo být pro někoho trapný, pak je pravděpodobné, že tomu tak bude. Pokud ano, nepatří do Služby. Nadávky, obtěžování, pronásledování, urážlivé komentáře, osobní útoky, pomluvy a podobné akce jsou zakázány. Váš UGC nesmí ohrožovat, zneužívat nebo poškozovat ostatní a nesmí obsahovat žádné negativní komentáře související s rasou, národnostním původem, pohlavím, sexuální orientací, náboženstvím nebo fyzickým handicapem. Váš UGC nesmí být hanlivý, pomlouvačný, neslušný, obscénní, pornografický nebo jinak sexuálně explicitní. Váš UGC nesmí zneužívat děti mladší 18 let.

 • Nepoužívejte pro komerční účely. Váš UGC nesmí inzerovat ani propagovat produkt nebo službu nebo jinou komerční aktivitu.

 • Nepoužívejte k vyžádání nebo zasílání nežádoucí komunikace. Neshromažďujte ani neshromažďujte e-mailové adresy nebo jiné kontaktní údaje jiných osob používajících Službu elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo jiné nevyžádané komunikace. Nevyžadujte od nikoho osobní údaje ani nevyžadujte hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely. To také zahrnuje nenahrávání, zveřejňování, přenos, sdílení nebo jiné zpřístupňování jakékoli nevyžádané nebo neautorizované reklamy, žádostí, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamu“, „řetězových dopisů“, „pyramidových schémat“ nebo jakékoli jiné formy. nabádání.

 • Nepoužívejte pro nevhodné účely. Váš UGC nesmí propagovat žádnou činnost porušující autorská práva, nezákonnou nebo jinou podobně nevhodnou činnost.

 • Buďte upřímní a nezkreslujte sebe ani svůj UGC. Nevydávejte se za žádnou jinou osobu, uživatele nebo společnost a neodesílejte obsah UGC, o kterém se domníváte, že může být nepravdivý, podvodný, klamavý, nepřesný nebo zavádějící nebo který zkresluje vaši identitu nebo spojení s osobou nebo společností. V případě, že od nás obdržíte jakoukoli protihodnotu v souvislosti s vaším UGC (například kupony nebo záznamy o výzvě), prohlašujete, že uvedete přijetí této protihodnoty jasně a viditelně jako součást UGC a zahrnete všechna další sdělení. můžeme vyžadovat.

 • Ostatní mohou vidět. Doufáme, že budete využívat komunity k výměně informací a obsahu a budete mít s ostatními členy vhodné diskuse. Pamatujte však, že komunity jsou veřejné nebo poloveřejné a obsah vytvořený uživateli, který odešlete do služby v rámci komunity, může být přístupný a viditelný pro ostatní uživatele. Neuvádějte osobní identifikační údaje (například jméno a příjmení dohromady, heslo, telefonní číslo, adresu, číslo kreditní karty, lékařské informace, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje) do komunitních prostor a jinak buďte opatrní při zveřejňování tohoto typu informace ostatním.

 • Nesdílejte osobní údaje jiných lidí. Váš UGC by neměl odhalit adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo sociálního pojištění, číslo kreditní karty, lékařské informace, finanční informace ani žádné jiné informace, které lze použít ke sledování, kontaktování nebo předstírání identity jiné osoby.

 • Nepoškozujte Službu ani nikoho počítače nebo jiná zařízení. Váš UGC nesmí odesílat viry, trojské koně, spyware ani žádné jiné technologie nebo škodlivý kód, které by mohly ovlivnit provoz Služby nebo jakéhokoli počítače nebo jiného Zařízení.

Odkazy třetích stran. Služba může obsahovat nebo třetí strany mohou prostřednictvím Služby poskytovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Changemakers nemá žádnou kontrolu nad takovými službami a zdroji a souhlasíte s tím, že Changemakers není odpovědný za dostupnost takových externích služeb nebo zdrojů a nepodporuje a nenese odpovědnost za žádný obsah, reklamu, produkty, služby nebo jiné materiály. na nebo dostupné z takových služeb nebo zdrojů. Po oznámení na adresu [email protected] společnost Changemakers zkontroluje a případně odstraní jakékoli odkazy třetích stran, které nejsou v souladu s těmito podmínkami.

Odkazy na Službu. Udělujeme vám omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřevoditelnou, osobní a nepřevoditelnou licenci k vytváření hypertextových odkazů na Službu, pokud: (a) odkazy obsahují pouze text a nepoužívají žádné ochranné známky; (b) odkazy a obsah na vašich webových stránkách nenaznačují žádné spojení s Changemakers ani nezpůsobují jakýkoli jiný zmatek; a (c) odkazy a obsah na vašem webu nevyobrazují Changemakery ve falešné, zavádějící, hanlivé nebo jinak urážlivé záležitosti a neobsahují obsah, který je nezákonný, urážlivý, obscénní, oplzlý, lascivní, násilný, výhružný, obtěžující nebo zneužívající nebo které porušují jakákoli práva jakékoli třetí strany nebo jsou pro Changemakery jinak nežádoucí. Changemakers si vyhrazuje právo pozastavit nebo zakázat propojení se Službou z jakéhokoli důvodu, podle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění nebo jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně.

Profily služeb. Služba vám dává možnost zřídit si soukromé, polosoukromé a veřejné profilové stránky (dále jen „profilové stránky“), které vám umožňují poskytovat a zobrazovat informace o vás. Vaše stránka profilu nesmí obsahovat žádnou formu zakázaných UGC, jak je uvedeno v našich podmínkách. Bez omezení výše uvedeného nesmí stránky profilu obsahovat obsah, který se pokoušíte prodat prostřednictvím služby, a nelze je použít k provádění komerčních aktivit, včetně transakcí, reklamy, získávání finančních prostředků, soutěží nebo jiných propagací bez našeho předchozího písemného souhlasu. Můžeme vám nabídnout možnost nastavit preference týkající se vašich profilových stránek nebo služeb, ale nastavení nemusí nabýt účinnosti okamžitě nebo být bezchybné a možnosti se mohou čas od času měnit. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za profilový materiál uživatelů. Profilové stránky může zřídit pouze fyzická osoba nebo oprávněný zástupce osoby, která je předmětem stránky profilu. Nekontrolujeme stránky profilu, abychom zjistili, zda byly vytvořeny příslušnou stranou, a neneseme odpovědnost za žádné neoprávněné stránky profilu, které se mohou objevit ve službě. Pokud dojde k jakémukoli sporu ohledně toho, zda byla profilová stránka vytvořena nebo je udržována oprávněným zástupcem jednotlivce, který je předmětem této profilové stránky, pak máme výhradní právo, ale nejsme povinni, takové řešení vyřešit. spor, jak určíme podle našeho vlastního uvážení. Takové řešení může zahrnovat smazání nebo zakázání přístupu ke stránkám profilu nebo jakékoli jejich části, a to kdykoli bez upozornění.

Mobilní použití

Některé funkce Služby vám mohou umožnit používat přímé zasílání zpráv a další komunikaci do mobilního zařízení. Pokud tyto funkce využijete, mějte na paměti, že se na vás budou vztahovat běžné sazby a poplatky vašeho operátora, jako jsou poplatky za textové zprávy nebo poplatky za používání dat, a že za tyto poplatky budete odpovědní vy. V případě, že změníte nebo deaktivujete své číslo mobilního telefonu a používáte funkce služby určené k tomu, aby vás kontaktovaly na vašem mobilním telefonním čísle, souhlasíte s tím, že do 48 hodin aktualizujete informace o vašem účtu ve službě, abyste zajistili, že vaše zprávy nebudou odesílány na osoba, která získá vaše staré číslo.

Odškodnění

Pokud místní zákony nevyžadují jinak, souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodnit a chránit Changemakery, jejich partnery, přidružené společnosti, konzultanty, dodavatele, poskytovatele, úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před a proti jakýmkoli nárokům, akcím, požadavkům. , škody, závazky, ztráty, závazky, náklady, dluhy a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z: (a) vašeho používání služby nebo přístupu ke službě, včetně jakéhokoli UGC, který ukládáte, reprodukujete, zobrazujete, distribuujete nebo jinak zpřístupnit prostřednictvím Služby; (b) vaše porušení jakékoli podmínky Podmínek a souvisejících zásad; (c) vaše porušení jakýchkoli práv třetích stran, včetně jakýchkoli autorských práv, vlastnických práv nebo práv na soukromí; nebo (d) jakýkoli nárok, který UGC, který jste předložili, způsobil škodu třetí straně. Výše uvedená povinnost obhajoby a odškodnění přetrvá po Podmínkách a vašem používání služby v rozsahu povoleném místními zákony. Changemakers vás upozorní na jakýkoli takový nárok, akci nebo požadavek a může vám dle vlastního uvážení Changemakers pomoci na vaše náklady při obhajobě nebo urovnání takového nároku, akce nebo požadavku.

Upozornění pro nároky na porušení autorských práv a zástupce pro upozornění

Pokud jste vlastníkem autorských práv a v dobré víře se domníváte, že jakýkoli Obsah dostupný prostřednictvím Služby porušuje vaše autorská práva, můžete Changemakers odeslat oznámení o porušení autorských práv v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act tím, že poskytnete Changemakers písemně následující informace:

 1. Elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka podílu na autorských právech;

 1. Popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;

 1. Popis toho, kde se ve Službě nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva, s dostatečně podrobnými údaji, abychom jej mohli ve Službě najít;

 1. Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

 1. Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a

 1. Vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Další podrobnosti vám poskytne váš právní poradce nebo si přečtěte 17 USC §512(c)(3). Changemakers Agent pro oznámení o stížnostech na porušení autorských práv je možné kontaktovat následovně:

 • E-mailem: Daniela Matielo, 2200 Wilson Blvd, Suite 102 Unit #313, Arlington, VA 22201

Ukončení

Berete na vědomí, že Changemakers má právo, nikoli však povinnost, pozastavit nebo ukončit váš přístup k celé Službě nebo její části a odstranit jakýkoli UGC, který Službě odešlete, bez předchozího upozornění (a) na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiné vlády. agentur, (b) pokud je služba přerušena nebo podstatně změněna, (c) při výskytu jakýchkoli technických nebo bezpečnostních problémů nebo problémů, (d) pokud se zapojíte do jakéhokoli chování, o kterém se Changemakers domnívá, že podle vlastního uvážení porušuje jakékoli ustanovení Podmínky nebo jiné začleněné dohody nebo pokyny nebo porušuje práva Tvůrců změn nebo třetích stran, nebo (e) při jakémkoli porušení Podmínek z vaší strany. Kromě toho mohou Changemakers ukončit jednotlivé uživatelské účty z důvodu nečinnosti. Souhlasíte s tím, že po ukončení mohou Changemakers smazat všechny UGC a všechny další informace související s vaším účtem.

Tvůrci změn mohou kdykoli dočasně nebo trvale upravit, přerušit nebo pozastavit jakoukoli část služby. Changemakers nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, přerušení nebo pozastavení služby.

Obsah a vyloučení záruky

Služba je poskytována Changemakers a jejími partnery, přidruženými společnostmi, konzultanty, dodavateli a poskytovateli „tak jak je“ a vaše používání služby je na vaše výhradní riziko. Ani Changemakers, ani její partneři, přidružené společnosti, konzultanti, dodavatelé nebo poskytovatelé neposkytují žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o provoz služby, její obsah nebo jakékoli informace zpřístupněné službou nebo jejím prostřednictvím. Kromě toho se Changemakers a její partneři, přidružené společnosti, konzultanti, dodavatelé a poskytovatelé zříkají veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, titulu, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv. Changemakers nezaručuje ani nezaručuje, že Služba bude dostupná kdykoli nebo z jakéhokoli konkrétního místa, že bude bezpečná nebo bezchybná, že vady budou opraveny nebo že Služba nebude obsahovat viry nebo jiné potenciálně škodlivé komponenty.

Changemakers neposkytuje žádné záruky ani prohlášení jakéhokoli druhu ohledně přesnosti nebo úplnosti Obsahu nebo obsahu jakýchkoli Služeb spojených se Službou a nepřebírá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za (a) jakékoli chyby, chyby nebo nepřesnosti nebo opomenutí v jakémkoli Obsahu. ; (b) jakékoli osobní zranění nebo škody na majetku jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývající z vašeho přístupu ke Službě a jejího používání; (c) jakýkoli neoprávněný přístup ke Službě nebo používání služby nebo jakýchkoli osobních údajů v ní uložených; (d) jakékoli přerušení nebo zastavení přenosu do Služby; (e) jakékoli chyby, viry, chyby, trojské koně a podobně, které mohou být přenášeny do nebo prostřednictvím služby jakoukoli třetí stranou; nebo (f) jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakéhokoli Obsahu zveřejněného, zaslaného e-mailem, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Služby. K jakémukoli obsahu staženému nebo jinak získanému používáním služby máte přístup na základě vašeho vlastního uvážení a na vaše riziko a vy budete výhradně odpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, ke které dojde v důsledku stažení jakéhokoli takového materiálu. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Changemakers nebo prostřednictvím nebo ze služby, nevytváří žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto podmínkách.

Changemakers nečiní žádná prohlášení, že služba je vhodná nebo dostupná pro použití v jiných lokalitách než ve Spojených státech, odkud je řízena a nabízena Changemakers. Ti, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají z jiných jurisdikcí, jsou odpovědní za dodržování místních zákonů.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebudou v žádném případě Changemakers, jeho partneři, přidružené společnosti, konzultanti, dodavatelé nebo poskytovatelé odpovědní za jakékoli nepřímé, náhodné, následné, exemplární, zvláštní nebo represivní škody (včetně jakýchkoli škod vyplývajících ze ztráty zisky, ztracená data nebo přerušení podnikání) vyplývající z nebo související s používáním nebo nemožností používat Službu, ať už na základě záruky, smlouvy, přečinu nebo jakékoli jiné právní teorie a zda jsou takové strany upozorněny na možnost takových škod. . Celková odpovědnost Changemakers vůči vám vyplývající ze Služby nebo související se Službou (bez ohledu na formu žaloby nebo nároku, například smlouva, záruka, delikt, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jakákoli jiná právní teorie) je omezena na 100 USD. Changemakers a jejich partneři, přidružené společnosti, konzultanti, dodavatelé nebo poskytovatelé nemají žádnou odpovědnost vyplývající ze Služby. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci. Pokud vaše používání Služby povede k nutnosti servisu nebo výměny zařízení nebo dat, Changemakers nenese odpovědnost za tyto náklady.

Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení nebo omezení určitých škod, takže některá z výše uvedených omezení a vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Dodržování zákonů proti praní špinavých peněz

Changemakers neudělí žádný grant, pokud zjistí, že by to bylo nezákonné. To může zakázat udělování cen v určitých zemích nebo určitým jednotlivcům či subjektům. Všichni příjemci budou dodržovat zákony proti praní špinavých peněz v rozsahu, v jakém se na takové příjemce vztahují. Žádný příjemce nepodnikne žádnou akci, která by způsobila, že Changemakers poruší jakékoli zákony.

Schopnost přijmout podmínky

Abyste mohli používat nebo prohlížet Službu, potvrzujete, že jste starší 13 let, protože Služba není určena dětem mladším 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, nejste oprávněni používat ani prohlížet Servis.

Rozhodčí řízení a řešení sporů

Pokud se vy a Changemakers písemně nedohodnete jinak, vy a Changemakers budete řešit všechny spory vyplývající ze Služby, Zásad ochrany osobních údajů a Podmínek nebo související s nimi prostřednictvím závazného rozhodčího řízení vedeného Americkou arbitrážní asociací nebo Soudními arbitrážními a mediačními službami (jako určeno Changemakery) v souladu s jejich platnými pravidly. Pokud místní zákony nevyžadují jinak, jakýkoli rozhodčí nález může být předložen státním a federálním soudům v Commonwealth of Virginia a vy a Changemakers tímto souhlasíte s jurisdikcí státních a federálních soudů. Jakékoli nároky, které z jakéhokoli důvodu nebudou předloženy k arbitráži, jak je uvedeno výše, budou předloženy státním a federálním soudům v Commonwealth of Virginia a vy a Changemakers souhlasíte s výhradní jurisdikcí těchto soudů s ohledem na takové nároky. Bez ohledu na výše uvedené nic v tomto odstavci nezakazuje vám nebo Changemakerům kdykoli se domáhat ekvity nebo soudního příkazu u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce a žádné spory vyplývající z práv duševního vlastnictví Changemakers ve Službě nebo s nimi související (jak je popsáno v části s názvem „ Vlastnictví služby”) bude podléhat arbitrážním postupům popsaným výše, pokud se Changemakers písemně nedohodnou jinak nebo to vyžadují místní zákony.

Evropská komise zpřístupnila obyvatelům Evropské unie Službu pro online řešení sporů, kterou lze nalézt na následující adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Changemakers se neúčastní řešení sporů prostřednictvím této služby, ale lze je kontaktovat písemně na níže uvedené adrese.

Uživatelské spory

Jste výhradně odpovědní za své interakce s ostatními uživateli Služby, ať už online nebo offline. Nejsme zodpovědní ani neručíme za chování nebo obsah jakéhokoli uživatele. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat spory mezi vámi a ostatními uživateli. Bez ohledu na výše uvedené nenese Changemakers odpovědnost za žádné nároky, škody nebo jiné ztráty vyplývající z jakýchkoli sporů mezi uživateli.

Zvláštní ustanovení platná pro uživatele mimo Spojené státy americké

Snažíme se vytvořit globální komunitu s konzistentními standardy pro každého, ale také se snažíme respektovat místní zákony. Následující ustanovení se vztahují na uživatele mimo Spojené státy:

 • Berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů .

 • Pokud se nacházíte v zemi, na kterou uvalily Spojené státy americké embargo, nebo jste na seznamu Speciálně určených státních příslušníků Ministerstva financí USA, nebudete se zapojovat do komerčních aktivit v rámci Služby.

Omezená práva a kontroly exportu

Jakýkoli software nebo dokumentace, které mohou být dostupné ve Službě, jsou „komerční položky“, jak je definováno ve FAR 2.101. Proto v souladu s FAR 12.211 (Technické údaje) a FAR 12.212 (Počítačový software) a pro zákazníky Ministerstva obrany USA DFAR 252.227-7015 (Technická data – Obchodní položky) a DFAR 227.7202-3 (Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru resp. dokumentace k počítačovému softwaru), všichni koncoví uživatelé vlády Spojených států získávají software a dokumentaci pouze s právy zde uvedenými.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny zákony, předpisy a požadavky Spojených států, které se vztahují na vývoz produktů a technologií pocházejících ze Spojených států.

Všeobecné

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Commonwealth of Virginia, jak se vztahují na smlouvy uzavřené obyvateli tohoto státu a plněné v rámci státu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo jeho část podmínek shledáno, že je v rozporu se zákonem, výklad takového ustanovení nebo jeho části bude upraven pouze tak, jak je to nezbytné pro soulad se zákonem, a takové ustanovení bude vykládáno tak, aby co nejvíce odpovídalo zákonu. , aby odrážely navrhované ustanovení, a všechna ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Výrazy „zahrnuje“, „zahrnuje“ a „včetně“ znamenají „včetně bez omezení“, jak se zde používá. Neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení Podmínek ze strany Changemakerů nebude představovat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení, pokud to Changemakers písemně nepotvrdí a neodsouhlasí. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Changemakers s ohledem na předmět zde uvedených a nahrazují veškeré předchozí nebo současné ústní nebo písemné dohody. Podmínky nesmíte postoupit žádné jiné straně a jakýkoli pokus o to je neplatný. Bez ohledu na jakýkoli zákon nebo zákon o opaku musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající z nebo souvisejícího s používáním Služby nebo Podmínek podán do jednoho roku poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl, nebo bude navždy promlčen. Podmínky a jakákoliv práva a licence udělené podle těchto podmínek nesmíte převádět ani postoupit vy, ale mohou být bez omezení postoupeny nebo převedeny Changemakery.

Porušení

Jakékoli porušení Podmínek nahlaste zákaznickému servisu na adrese [email protected] .

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto podmínek, obraťte se prosím na:

Ashoka: Inovátoři pro veřejnost

c/o tým pro ochranu osobních údajů Changemakers

2200 Wilson Blvd.

Suite 102, jednotka #313

Arlington, VA 22201

USA

Můžete nám také poslat e-mail na adresu [email protected] .